Netværk

På denne side finder du information om netværksarbejdet herunder aktuelle netværk, håndbøger, værktøjer mv.


Opstartede netværk efterår 2016

I efteråret 2016 startes tre nye velfærdsnetværk op i Albertslund kommune, som efter planen overgår til testfasen i januar måned.

Fremover vil der blive igangsat 4-5 nye netværk hvert halve år i Albertslund Kommune. Efterårets netværkstemaer blev udvalgt af chefforum i foråret til opstart efter sommerferien.

De tre netværkstemaer har overskrifterne:

1. En styrket administration i Albertslund Kommune.

2. Involvering af pårørende i ældreplejen.

3. Fælles ungdomsklub i Albertslund. 

 

 

Netværkstema: En styrket administration i Albertslund Kommune.

En velfungerende og effektiv administration giver mere plads og flere ressourcer til at kommunen kan fokusere på at levere den bedst mulige service til borgerne. Med dette netværkstema ønsker kommunen at undersøge, hvordan det tværgående samarbejde omkring økonomi- og personaleadministrationen kan styrkes. Et af fokuspunkterne er, hvordan vi sikrer en klar ansvars- og rollefordeling imellem det centrale og decentrale niveau. Formålet er at sikre gode processer og arbejdsgange, hvor systemer og ressourcer anvendes optimalt.

Netværksleder: Pernille Harting Frandsen

Stilling: Digitaliseringskonsulent i Kultur, Plan og Digitalisering

Mail: pernille.harting.frandsen@albertslund.dk

 

Netværkstema: Involvering af pårørende i ældreplejen.

Albertslund får flere ældre som lever længere og mange gennemgår lange sygdomsforløb, som giver dem et stor behov for pleje og omsorg. Pårørende føler sig ofte ikke inddraget i plejen, men der er stort potentiale både menneskeligt og økonomisk i at inddrage pårørende i både planlægning og udførelse af plejen. Kommunen giver den basale pleje, men der er også mange individuelle og sociale behov som skal indarbejdes i det samlede forløb, som den ældre har med kommunens personale og sine pårørende. Netværkstemaet handler derfor om at undersøge, hvordan de pårørende i bred forstand kan involveres mere i de ældres plejeforløb, og hvordan dialogen mellem personale og pårørende bedst kan organiseres fremover. Drømmen er individuelt tilpassede forløb, som tager hensyn til den enkeltes ønsker, og dermed øger udbyttet og tilfredsheden for både den ældre og de pårørende.

Netværksleder: Mette Nielsen Duekilde

Stilling: Integrationskonsulent i Analyse og-udviklingscentret

Mail: mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk

 

Netværkstema: Fælles ungdomsklub i Albertslund.

Med vedtagelsen af den nye klubstruktur skabes en fælles ungdomsklub i Albertslund (AUK), der arbejder på tværs. Den nye struktur giver mulighed for at skabe et bedre samarbejde mellem klubberne, så de kan motivere de unge og guide dem til de tilbud, der er de rette for dem. Med dette netværkstema er ønsket, at AUK i samarbejde med andre lokale aktører finder nye løsninger og samarbejdsformer, så klubberne bliver en aktiv del af lokalsamfundet, bygger bro til andre tilbud og indtager en bærende rolle ift. at hjælpe de unge til at hjælpe sig selv videre f.eks. ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Netværksleder: Christian Fonnesbech-Wulf

Stilling: Netværkskonsulent i Sekretariat for Netværksstrukturen

Mail: christian.fonnesbechwulff@albertslund.dk

Innovationsnetværk

Liste over nuværende innovationsnetværk

 

Innovationsnetværk

1) Netværksnavn: Bo i Albertslund

Beskrivelse: Bo i Albertslund indeholder tre undernetværk. Drømmen er at mange flere ressourcestærke borgere vælger at flytte til Albertslund Kommune, hvor vi i øjeblikket har en negativ befolkningstilvækst. Vi har brug for familier med ressourcer til at involvere sig aktivt – og gerne børnefamilier. Et af de spørgsmål der bliver arbejdet ud fra, er derfor hvad der gør Albertslund til en interessant kommune at flytte til? Her er blevet identificeret tre netværkstemaer, der kan være med til at gøre Albertslund mere attraktiv:

* Bydelsidentitet. Albertslund består af mange bydele og landsbyer, og Bydelsidentitet arbejder med ambitionen om at finde måder hvorpå, man kan gøre mere opmærksom på dette, og skabe stærkere identiteter i de forskellige områder. Ejendomsmæglere vil gerne have flere forskellige identiteter i byen – det vil give flere historier at fortælle. Hvilke typer mennesker der bor der, hvilke foreninger der er der mv.

* Profilering. Dette netværk arbejder med at sikre, at vi er gode til at præsentere byen for gæster. Det er fx i forbindelse med motionsløb og andre større arrangementer. Hvordan præsenterer vi da byen på en måde, der kan give positive indvirkninger.

* Mobilitet. En af udfordringerne ved at få flere børnefamilier til Albertslund er, at der sjældent bliver sat egnede huse til salg. Det bunder i, at de egnede huse ofte er beboet af ældre par, der har boet i dem siden de som børnefamilier kom til byen. Spørgsmålet er hvad der skal til for, at det bliver attraktivt for disse mennesker at flytte til fx en ældrebolig.

Netværksleder: Julie Kvetny Jakobsen

Stilling: Udviklingskonsulent, By, Plan & Digitalisering

Mail: julie.kvetny.jakobsen@albertslund.dk

 

2) Netværksnavn: Hvordan bliver Albertslund et laboratorium for Urban Farming?

Beskrivelse: Hvordan bliver Albertslund et laboratorium for Urban Farming?

Albertslund vil med et kommercielt fokus på Urban-farming gøre forstaden til by-laboratorium for fremtidens produktion af bæredygtige fødevarer.

Spørgsmålene er:

• Hvordan bliver Albertslund Kommune laboratorium for produktion af bæredygtige fødevarer?
• Hvordan kan byen udvikle et levende miljø for Urban-farming?
• Hvordan kan fremsynede dyrkningsformer udvikles, testes og produceres kan producers her? 
• Hvordan kan byen kan samarbejde med vidensinstitutioner, virksomheder og offentlige institutioner om udviklingen af det?


Som en del af den grønne omstilling er visionen at skabe resultater af international karakter og blive forbillede for andre byer, når der skal udvikles bæredygtige fødevarer, som testes, produceres og distribueres til lokalt forbrug i storbyer.

Urban Farming i Albertslund skal bidrage til virksomhedernes vækst i Greater Copenhagen og skabe ny viden og nye produkter baseret på metoder og teknologier til bæredygtig dyrkning i byen.

Målet er at udvikle innovative nye forretningsmodeller, nye produktionsteknologier og intelligente driftsløsninger, bl.a. vertikal dyrkning, dyrknings- og styringssystemer i lukkede rum, regulering af klimaforhold med LED-lys og sensorer m.m., der har markedspotentiale for salg af såvel fødevarer som teknologi. Forskere, virksomheder og myndigheder vil arbejde tæt sammen om at bringe den nyeste viden i spil.

Netværksleder: Gudrun Christensen

Stilling: Erhvervskonsulent, Erhvervs- og Udviklingscenter

Mail: gudrun.christensen@albertslund.dk

Redskaber til netværksledelse

På siden finder du en række nyttige hjælpemidler til dit netværksarbejde herunder håndbøger, diverse værktøjer mv.

Håndbøger

 

Tema-værktøjet

 

Værktøjet hjælper dig med at opstarte dit netværk og udvikle dine kompetencer som netværksleder.

 

Netværkslederhåndbogen

 

Værdi-værktøjet 

 

Værdi-værktøjet hjælper dig med at have fokus på værdi, hvilket er vigtigt, da det er med til at skabe retning for dit netværksarbejde.

 

Værdi-værktøjet

 

Faciliteringsværktøjet

 

Værktøjet præsenterer en række greb og redskaber, som du kan anvende i praksis, når du skal facilitere dit netværk.

 

Faciliteringsværktøjet

 

Værktøjer

Tema-skabelon

 

Værktøjet understøtter dig gennem flere spørgsmål med at konkretisere dit netværkstema. I værktøjet bliver du bl.a. spurgt ind til, hvad dit netværkstema er, og hvad det er, du mener, som dit netværk kan bidrage med.

 

Tema-skabelon

 

KL's Innovationsmodel - den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation

 

Albertslund Kommune har i samarbejde med Horsens, Ikast-Brande Kommune og KL udviklet den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation. Modellen er blevet til gennem to pilot projekter i to forskellige daginstitutioner - begge steder med stor succes. Den har således allerede nu vist sig ganske brugbar i praksis.

 

Nedenfor kan du finde links til den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation, som bl.a. de fem innovatører her i Albertslund benytter sig af.

 

Desuden kan henvises til nedenstående video, der beskriver, hvordan vi har arbejdet med modellen i praksis

 

Læs om erfaringer med modellen fra praksis

 

Læs om selve modellen og dens fem faser

 

Film om KL's innovationsmodel i praksis

 

 

 

 Mandag morgen - de fem lederroller

 

De fem lederroller

 

Hvilken type netværksleder er du? Hvad er du særligt optaget af i dit netværk? Brug følgende oversigt til at blive inspireret af hvilke spørgsmål, du kan stille dig selv undervejs i dit netværk. 

 

OPIguiden

 

OPIguiden er en guide til offentlig-privat innovationssamarbejde. På hjemmesiden kan du finde et hav af nyttige informationer til brug i et offentlig-privat innovationssamarbejde, og du kan samtidig lade dig inspirere af andres erfaringer med OPI-projekter. Du finder guiden ved at følge dette link: http://www.opiguide.dk/ 

 

Innovationsguiden

 

På hjemmesiden kan du finde værktøjer, der kan understøtte dig i alt lige fra idéskabelse over brugerinddragelse til ren og skær inspiration til dit netværksarbejde.

 

Innovationsguiden

 

 

Centrale roller i den netværksbaserede organisation

Se beskrivelser af henholdsvis personaleder-rollen, referenceleder-rollen og co-driver-rollen

Tidligere netværk

På følgende side finder du mere info om de tidligere netværk samt info om netværkslederne

Hold 2

Velfærdsnetværkene på hold 2 er blevet afsluttet eller er i sin afsluttende fase. Innovationsnetværkene kører videre i det næste hold.

Lidt om processen

De forskellige netværkstemaer er blevet til i et samarbejde mellem Chefforum og netværkslederne. Udgangspunktet var, at hver afdelingschef formulerede minimum tre temaer, hvoraf to havde udgangspunkt i egen afdeling, og et var et tema fra en chef-kollegas afdeling. Derefter blev temaerne præsenteret for netværkslederne, hvoraf 2/3 af holdet koblede sig på top-ledelsens temaer og 1/3 af holdet dannede egne. På den måde blev de bedste ideer fra forskellige positioner i organisationen båret frem og gjort til netværkstemaer. De endelige temaer har chefforum efterfølgende drøftet og nikket til. Netværkstemaerne er alle udfordringer, vi i forvejen er optaget af, og temaerne er derfor i høj grad ikke noget nyt vi lægger oven på, men en tilføjelse til det vi allerede har kendskab til. De 18 netværkstemaer fungerer i et tværgående samarbejde mellem basisorganisationen og netværket. 

 

Læs mere om de tidligere netværk herunder:

Velfærdsnetværk

1) Netværksnavn: Elever med højt fravær

Beskrivelse: De elever, der i en periode har et højt fravær i skolen, har større risiko for ikke at få en succesfuld skolegang. Højt fravær kan få negative konsekvenser for den enkeltes liv - både socialt og økonomisk. Det er ikke en ny udfordring, men en udfordring, der fortsat hungrer efter bæredygtige løsningsmodeller. Kompleksiteten er høj, og det samme er antallet af de interessenter, der kan være med til at finde løsningsmuligheder. Det kan være familieafsnittet, dagtilbud, sundhedsplejen, familiehuset, klubberne, skolerne, biblioteket og SSP. Både udfordringen og kompleksiteten gør, at netværksformen er velegnet.

Netværksleder: Charlotte Djuraas Lund

Stilling: Leder af PPR

Mail: charlotte.djuraas@albertslund.dk


2) Netværksnavn: Hærværk – Et netværk med fokus på at begrænse problemer med hærværk

Netværksleder: Jan Lauge Olsen

Beskrivelse: Hærværk har store samfundsmæssige og individuelle konsekvenser – økonomiske og sociale. I Albertslund er graden af hærværk på vores skoler præget af store ”lokale” forskelle, altså fra skole til skole. Samtidig har Det Kriminalpræventive Råd konkluderet at forskellene i graden af hærværk ofte er parallel med en skoleklasses sociale kapital. Der kan altså være store forskelle i graden af hærværk også inden for samme skole. Netværket vil arbejde med at identificere årsagerne til hærværk, og på at skabe løsninger på hvordan man kan mindske den.

Netværksleder: Jan Lauge Olsen

Stilling: IT Projektkonsulent i Økonomi & Stab

Mail: jan.lauge@albertslund.dk


3) Netværksnavn: Styrkelse af de unges håb og mod til at vælge et værdigt liv uden stoffer

Beskrivelse: Dette netværk vil undersøge hvad der skal til for, at mindske antallet af unge der bliver misbrugere. Netværkets deltagere vil inkludere politiet, den kriminalpræventive indsats, ungehusets gadearbejdere, klubberne, familiehuset med flere. Løsningsmodeller der mindsker antallet af misbrugere i Albertslund, vil kunne skabe mange værdier: Øget livskvalitet, bedre social-økonomiske forhold og forbedrede chancer for at gennemføre uddannelser, endsige have sig et arbejde. Værdien for den enkelte vil ligeledes afspejle sig i samfundsmæssige værdier – mere ressourcestærke mennesker, der er bedre i stand til at klare sig selv.

Netværksleder: Henrik Sørensen

Stilling: Driftsleder, Hjælpemiddelcentret

Mail: henrik.sorensen@albertslund.dk

 

4) Netværksnavn: Forbedret samspil mellem skole og forældre

Beskrivelse: Hvordan skabes der bedre samspil mellem forældre og skole? Øget samspil vil kunne skabe tættere tilknytning, større engagement og flere ressourcer. Dette netværk tager udgangspunkt i Hersted Øster skole, med ambitionen om, at involvere flere andre skoler undervejs i processen for på den måde, at skabe videndeling, nye relationer og muligheder for alle skoler i Albertslund.

Netværksleder: Anne Mette Holme Bertelsen

Stilling: Specialkonsulent, Økonomi & Stab

Mail: anne.mette.holme.bertelsen@albertslund.dk

 

5) Netværksnavn: Styrke det frivillige arbejde for udsatte børn og familier

Beskrivelse: Familiehuset har behandlingstilbud til udsatte familier. Når behandlingstilbuddenes mål er nået, mister familierne den professionelle hjælp og støtte. De befinder sig ofte i et ingenmandsland, hvor de har behov for hjælp men hvor de har fået afsluttet deres støtte. Formålet med dette netværk er at undersøge muligheden for, og iværksætte initiativer, hvor der i samspil mellem kommune, frivillige og andre parter bliver mulighed for at skabe tilbud der kan benyttes, når de professionelle tilbud ophører. Dette vil kunne skabe nye forbindelser for børn og unge i de udsatte familier, give nye perspektiver på verden, og have potentiale til at være en meningsfyldt opgave for de frivillige. 

Netværksleder: Annette Esketveit Rasmussen

Stilling: Leder af Familiehuset

Mail: annette.esketveit.rasmussen@albertslund.dk

 

6) Netværksnavn: Sundheds- og trivselsfremme blandt udsatte borgere i Albertslund vha. natur og udeliv/Natur og udeliv for trivsels- og sundhedsfremme

Beskrivelse: Albertslund bryster sig af at være en kommune med meget natur. Samtidig er der forskning der viser, at natur kan bruges rekreativt, forebyggende, afstressende og generelt set trivselsfremmende. Dette netværk orienterer sig omkring hvordan vi i Albertslund kan bruge naturen som ressource til at forebygge og trivselsfremme særligt udsatte børn og unge. Der skal findes nye veje og måder hvorpå vi aktivt drager arbejder for, at drage fordel af naturen. ABC og familiehuset er nuværende kerneinteressenter i netværket.

Netværksleder: Lone Nielsen

Stilling: Pædagogisk administrativ konsulent, Skoler & Uddannelse

Mail: lone.nielsen@albertslund.dk

 

7) Netværksnavn: Morbærhaven – God start i renoverede rammer

Beskrivelse: Morbærhaven er et område i kommunen med store potentialer. Her er mange unge, der har ambitioner for, hvad Morbærhaven skal kunne og skal være, ligesom der i Morbærhavens omverden er ambitioner om at understøtte, at området udvikler sig til noget væsentligt andet, end det er i dag. Der er nogle udfordringer, der skal arbejdes med, før potentialet kan indfries: Antallet af unge kan øges, for at det bliver et ungdomsmiljø, ligesom sammenhængskraften og identiteten kan styrkes. Lykkes det, vil det kunne skabe grobund for øget kvalitet i den enkeltes livskvalitet, have positive socialøkonomisk konsekvenser, herunder beskæftigelsesmuligheder, og skabe større tiltrækningskraft i omverdenen, der vil føre til flere ressourcestærke mennesker i Morbærhaven. 

Morbærhaven står foran en omfattende renovering, og netværket orienterer sig mod at bruge dette som anslaget til at undersøge, hvilke forandringer der ellers skal ske med muligheden for at facilitere disse forandringer efterfølgende, for at Morbærhaven kan indfri sine potentialer

Netværksleder: Marie-Louise Lunderød

Stilling: Konsulent for kommunaldirektøren og konsulent i Netværksstrukturen

Mail: marie-louise.lunderod@albertslund.dk

8) Netværksnavn: Fremme antallet af børn, der er motorisk alderssvarende

Beskrivelse: Et højt antal af screenede børn i 0 klasse er ikke motorisk alderssvarende. Hvorfor er dette tilfældet, og hvad kan der gøres ved det? Vi ved at konsekvenserne af ikke at være motorisk alderssvarende både kan være mange, alvorlige og langvarige. Herunder at det har en negativ indflydelse på indlæring. Det kan have negative konsekvenser for ens succes i skolen og derfor efterfølgende uddannelse og jobmuligheder. Dette netværk arbejder ud fra denne problemstilling med ambitionen om, at skabe løsninger herpå.

Netværksleder: Hanne Birkdal Holm

Stilling: Ergoterapeut, Børn, Sundhed & Velfærd

Mail: hanne.holm@albertslund.dk


9) Netværksnavn: Helhedsorienteret borgerservice indenfor ældreplejen. Velfærdsydelser i BUM strukturen. Hvordan nedbrydes silotænkning og skabes faglighed på tværs af målrettede borgerforløb

Beskrivelse: Der er mange overgange i mellem forskellige fagligheder og afdelinger i de ydelser som kommunen leverer til de ældre borgere. Det gør, at der bliver tabt viden, effektivitet og kvalitet. Dette netværk arbejder med en ambition om, at der kan blive udviklet bedre måder at udføre dette arbejde på. Blandt andet bliver BUM modellen undersøgt ud fra styrker og svagheder, for derigennem at identificere potentielle udviklingsområder. Kan vi forbedre denne måde at arbejde på, kan det være værdi for vores borgere, ansatte og kommunen som helhed.


Netværksleder: Anne Arvel

Stilling: Områdeleder, Myndighedsområdet

Mail: anne.arvel@albertslund.dk


10) Netværksnavn: Forbygge den sociale deroute for udsættelsestruede borgere

Beskrivelse: Der mangler en fælles tværfaglig ”indgang” for borgere som er udsættelsestruede. Konsekvenserne af at miste sin bolig, kan have store negative konsekvenser for borgerens liv - det sociale, det helbredsmæssige og det jobmæssige. For kommunen kan der også være store negative konsekvenser igennem øgede udgifter til forsorgshjem, husvilde tilbud mv. Igennem tværfagligt og borgerinddragende arbejde er målsætningen med netværket at finde veje hen i mod at mindske antallet af udsættelsestruede.

Netværksleder: Zoulikha Nabate

Stilling: Socialformidler, Borger- & Ydelsescenter

Mail: zoulikha.nabate@albertslund.dk


11) Netværksnavn: Borgerens optimale møde med Borgerservice og Borgerservice Digital

Beskrivelse: Det er udfordrende for nogle borgere at gennemskue hvor og til hvem man skal henvende sig med borgerservicehenvendelser efter at borgerservice i forhallen er lukket. Det har medført klager fra borgere og det er tydeligt, at der er behov for at forbedre processerne. Netværket vil undersøge hvad er der pt ikke fungerer ordentligt for borgeren og identificere områder der skal forbedres. Netværket vil lave borgerinddragelse og involvere en del forskellige afdelinger i kommunen.


Netværksleder: Rikke Møller

Stilling: Udviklingsmedarbejder, Albertslund Bibliotek

Mail: RIM@albertslundbib.dk


12) Netværksnavn: Materialegården – forstærket ungeindsats

Beskrivelse: På Materialegården tager unge Albertslund-borgere en EGU og bliver samtidig specialiseret inden for gartnerfaget. Udfordringen er, at mange oplever, at de står uden job og læreplads efter endt uddannelsesforløb. Konsekvensen af dette er at mange bliver ”tabt” igen, og ikke får gavn af det momentum de får opbygget på Materialegården. Dette netværk undersøger hvilke muligheder der er for at skabe en god sammenhæng, og hjælpe de unge videre. Nogle af de parter der tænkes at blive involveret er jobcenter, materialegården, ungevejledere fra skoler, de unge, mentorer, EGU og virksomheder.

Netværksleder: Luise Nissen Schmidt

Stilling: , SFO Herstedvester Skole

Mail: luise.nissen.schmidt@albertslund.dk 


13) Netværksnavn: Forbedre udsatte unges IT-kompetencer

Beskrivelse: En del unge i Albertslund har svært ved at orientere sig, og begå sig i samfundet. Det kan være i forhold til deres bank, boligselskab, kommunens mange afdelinger, skat, digital postkasse osv. Mange af disse mennesker vil gerne have overblik og indsigt, så de kan mestre eget liv også på disse områder. Dette netværk er sat i verden med det formål, at undersøge mulighederne for at skabe tværfaglige tilgange, og identificere løsningsmodeller der kan være med til, at gøre det nemmere at være ung i Albertslund. Vi forventer særligt at det vil være unge der har familier og netværk, der ikke er udpræget ressourcestærke.

Netværksleder: Britt Steinov

Stilling: Kontaktperson for unge, Familiehuset

Mail: britt.steinov@albertslund.dk


14) Netværksnavn: Mindre tid på papirarbejde – mere tid på borgeren

Beskrivelse: I dette netværk søger vi efter veje der gør, at vi som kommune kan flytte ressourcer fra papirarbejdet, i bred forstand, til at skabe værdi for borgeren, hos borgeren. Udgangspunktet for netværket er visitationen hvor ældre borgeres behov bliver vurderet og besluttet. Visitationen vil i 2015 tage sig af 600 sager, med prognoser der viser en stigning for de næste år på 20% p.a. Hvis vi kan identificere forbedrede arbejdsprocesser, kan vi skabe værdi for borgere, ansatte og Albertslund Kommune.

Netværksleder: Majken Kondrup Olesen

Stilling: Personalekonsulent, Personale, Økonomi & Stab

Mail: majken.olesen@albertslund.dk


15) Netværksnavn: Udsat skolestart- Hvordan sikrer vi en kvalificeret proces, der inddrager og betrygger alle forældre?

Beskrivelse: Processen med at fastslå hvornår et barn er skoleparat er mærket af mange forskellige interesser og perspektiver. Samtidig oplever nogle forældre at deres børn bliver sygeliggjort. Forældre, PPR og daginstitutioner er nogle af de centrale aktører. Her er store potentialer hvis vi kan identificere måder at arbejde tværfagligt og borgerinddragende på. Hvis vi kan skabe måder at arbejde på hvor fagpersoner føler, at deres kompetencer udnyttes optimalt, og hvor den enkelte borger efterlades med en oplevelse af en professionel, helhedsorienteret og samarbejdende indsats omkring deres barn, har vi skabt stor værdi for såvel ansatte som borgere. 

Netværksleder: Pia Borchmann

Stilling: Special Pædagogisk Udviklingskonsulent, PPR

Mail: pia.borchmann@albertslund.dk

Hold 1

 

Velfærdsnetværk

 

Netværksnavn: Udviklingshæmmet, graviditet, manglende sprog - familiesituation

Netværksleder: Mikkel Nielsen

Stilling: Kriminalpræventiv koordinator

Mail: mikkel.nielsen@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Fra barn til voksen, handicappet – mere borgerdeltagelse i sagsbehandlingen

Netværksleder: Stine Schou Petersen

Stilling: Hjerneskadekoordinator

Mail: Stine.Schou.Petersen@albertslund.dk 

 

Netværksnavn: Børn der er anbragt uden for hjemmet, far fængsel, mor misbruger

Netværksleder: Bjarne Webb

Stilling: Leder af plejeboligområdet og Sundhedshuset 

Mail: bjarne.webb@albertslund.dk

Netværksnavn: Forebyggelse af indlæggelser og opsporing af tidlig sygdom

Netværksleder: Charlotte Kaaber og Anders Bych

Stilling: Leder af Hjemmepleje og Genoptræning & Chefkonsulent

Mail: charlotte.kaaber.sorensen@albertslund.dk og anders.bych@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Udvikling af erhvervsservice

Netværksleder: Mette Nielsen Duekilde

Stilling: Integrationskonsulent

Mail: mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk

Netværksnavn: Indretning af rådhusets forhal – en venlig modtagelse

Netværksleder: Pernille Harting Frandsen

Stilling: Digitaliseringskonsulent

Mail: pernille.harting.frandsen@albertslund.dk

 

Innovationsnetværk

 

Netværksnavn: Bo i Albertslund

Netværksleder: Sigrid Glarbo

Stilling: Byplanlægger og landskabsarkitekt

Mail: sigrid.glarbo@albertslund.dk

Netværksnavn: Campus Albertslund

Netværksleder: Pernille Remming

N.B.: Arbejder her ikke længere

 

Læringsnetværk

 

Netværksnavn: Frivillighedsnetværk

Netværksleder: Patricia Walmar Gale

Stilling: Leder for voksne med særlige behov

Mail: patricia.walmar.gale@albertslund.dk

 

 

Netværksnavn: Digitaliseringsnetværk

Netværksleder: Tim Lissauer

Stilling: Digitaliseringskonsulent

Mail: tim.lissauer@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Proces- og projektledernetværk

Netværksleder: Anna Bojsen

Stilling: Udviklingskonsulent

Mail: anna.bojsen@albertslund.dk

 

Netværksnavn: Carina Kofoed

Netværksleder: Arbejdsmiljøarbejdet - bedre kommunikationsveje

Stilling: Administrativ koordinator

Mail: carina.kofoed@albertslund.dk

 

Følgende pjece beskriver de forskellige netværk fra hold 1, og hvad der kom ud af dem. 

Erfaringsopsamling, hold 1