Netværkslederuddannelse

På siden finder du materiale fra uddannelserne samt information om det næste hold.


Netværkslederuddannelsen Hold 3, 2017

Næste diplomuddannelse kommer til at finde sted i efteråret 2017.

Mere info om uddannelsens forløb vil blive opdateret på hjemmesiden. Sidder du inde med en idé, er du velkommen til at bruge temaskabelonen. Du finder den under "aktuelt" samt "netværk" => "redskaber til netværksledelse". Infomation om seneste uddannelse finder du under hold 2. Mere info følger snarrest.

Netværkslederuddannelsen Hold 2, 2015

Her på siden finder du alt det materiale, der blev gennemgået på Netværkslederuddannelsens Hold 2.

Fase 1 - Indflyvningsfasen

Uddannelsespjecen: 

Netværksstrukturen udbød i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol et valgfag på diplom i ledelse med titlen "Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning". Du finder mere info om uddannelsen her:

Uddannelsespjecen for hold 2 i netværksledelse

Indflyvningskompendiet:

Indflyvningskompendiet

Slides:

Kick-off arrangement d. 9/4-2015:

 

Oplæg på Kick-off dagen

Fokusering af dit netværk d. 22/4-2015:

 

Fokusering af dit netværk

Ledelsesdag med Crash-cource d. 24/4-2015:

 

Præsentation af modulet i netværksledelse ved Esbjørn Mildh, lektor ved Proessionshøjskolen Metropol 

Crash Course i ledelse med Tue Sanderhage, institutchef ved Professionshøjskolen Metropol 

Oplæg ved Tue Sanderhage, transskribering

 

Fase 2: Ledelsesmodulet 

Slides:

Kursusgang 1 - Velfærd på ny d. 8/9-2015

 

Introduktion til kurset

Litteraturoplæg

Oplæg ved Jacob Torfing, professor ved ISE, Roskilde Universitet

Kursusgang 2 - Værdiskabelse d. 15/9-2015

 

Oplæg ved Klaus Majgaard, post.doc ved CBS

Øvelser

Kursusgang 3 - Innovation d. 22/9-2015

 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Anne-Mette Scheibel, seniorkonsulent ved Ræsonans

 

Kursusgang 4 - Facilitering og ledelse i netværk d.29/9-2015

 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Jakob Schjørring, MindLab

Øvelser

Proces

Kursusgang 5 - Netværket og basisorganisationen d. 6/10-2015

 

Litteraturoplæg

Oplæg ved Dorthe Pedersens, professor ved CBS

Analyse med tilbageblik

 

 

Netværkslederuddannelsen Hold 1, 2014

Her kan du dykke ned i litteraturen fra Hold 1 i Netværksledelse.

Kick Off-arrangement d. 4/2-2014

Slides til Kick Off-arrangementet d. 4/2-2014

1. undervisningsgang, d. 28/2-2014

Temaer i undervisningen:

 • Hvad er netværks- til forskel fra team- og projektorganisering?
 • Hvorfor netværk?
 • Netværksledelse i praksis blandt deltagerne?
 • Metafor, Virtuel, Relationer mellem personer og virksomheder
 • Feltarbejde
 • Case til eksamen – hvad og hvordan?
 • Læsning af litteraturen med et videnskabsteoretisk perspektiv?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Konkurrencestaten

Videnskabsteori

Overblik over Albertslund

Opgave - Case

Litteratur:

Netværksstrukturen i Albertslund - 2013 (statusnotat)

Politik for borgerinddragelse

Netværk i Albertslund - Strategi, 2013

Netværk i Albertslund - Administrationsgrundlag, 2013

Pedersen, Ove Kaj, Konkurrencestaten, kapitel 8: Den fleksible organisation, Hans Reitzels Forlag

Strategisk Ledelse som meningsskabnede processer, Kapitel 2; Strategi og strategisk ledelse i et dynamisk perspektiv; Mette Vinther Larsen & Jørgen Gulddahl Rasmussen; Jurist- og økonomforbundets Forlag 2013

Viden(skabs)teori; Jørgen Gleerup, Hansen og Niles Buhr(red.) , Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning, Syddansk Universitetsforlag 2004

2. undervisningsgang, d. 6/3-2014

Temaer i undervisningen:

 • Strategisk Netværksstyring?
 • Paradokser i Netværksstyring?
 • Ledelse i og af netværk
 • Styring af Netværk
 • Kontrakt / aftale / værdier?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Deltagernes netværk

Organiseringer i organisationen

At lede og styre netværk

Litteratur:

Waldstrøm & Stadil, Christan; Corporate networking – Strategisk Ledelse af virksomhedens netværk, kapitel 2: Strategiske netværkspradokser, Gyldendal Business 2009

Åkerstrøm Andersen, Niels; Flygtige forhold, Kapitel 7: Organisationen som et neksus af partnerskaber; Hans Reitzels Forlag 2012

Ny organisering – 2.0 dialog, netværk og faglighed, 2013

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 1 (grundbog)

3. undervisningsgang, d. 12. marts 2014

Temaer i undervisningen:

 • Netværksstyring
 • Netværkstyring og New Public Management?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Fire netværksteorier

Kommunikationsveje for Netværksstrukturen

Litteratur:

Thygesen, Niels Thyge og Tangkjær, Christian , Kapitel 6, Ledelse af styringsprocesser: To normative nedslag; Velfærdsledelse, Hans Reitzels Forlag 2008

Politisk struktur, 2014 (organisationsdiagram)

Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab, Mandag Morgen, 2013

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 2-5 (grundbog)

4. undervisningsgang, d. 17. marts 2014

Temaer i undervisningen:

 • Velfærdsnetværk – fokus på konkrete borgerrettede velfærdsydelser og ønsket om at forbedre dem
 • Netværk og tværfaglighed

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samarbejde og udvikling af netværk

Litteratur:

Ingerslev, Karen og Elmholdt, Claus; Kapitel 4: Grænsekrydsende innovationsfællesskaber

Christensen, Morten & Seneca, Anders; kapitel 2, Borgerens oplevelse eller organisationens oplevelse; Kend din kerneopgave

5. undervisningsgang, d. 19. marts 2014

Temaer i undervisningen:

 • Innovationsnetværk med fokus på at nå de langsigtede, politiske mål, og gennem nye perspektiver på udfordringerne kan de nye, mulige løsninger opstå - netværket som interaktivt rum for innovativ samskaben af det anderledes mulige.

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samskabelse og samarbejde i Albertslund Kommune

Teorianvendelse

Litteratur:

Vestergaard, Bo; Fair proces af inkrementel innovation - mod et strategisk preocesdesign

Danelund, Jørgen & Sanderhage, Tue, Systemisk organisationsudvikling som innovativ samskaben. Systemisk Ledelse, Molly-Søholm, Thorkil, Stegager, Nikolaj & Willert, Søren (red.)

GovCloud: The future of government work – A GovLab idea, Deloitte, Deloitte University Press, 2012

Supplerende litteratur:

Organisationens dialogiske rum

6. undervisningsgang, d. 24. marts 2014

Temaer i undervisningen:

 • Læringsnetværk som led i gensidig læring, transformativ læring og kompetenceudvikling
 • At anvende undersøgelser til at styrke netværket?
 • Samlet oversigt over modulet

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Litteratur:

Illeris, Knud; Transformativ læring & identitet, kapitel 5; Definition af transformativ læring. Samfundslitteratur 2013.

Information om netværkslederuddannelsen

Netværksstrukturen udbyder i samarbejde med professionshøjskolen Metropol et valgfag i ledelse med titlen "Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning". Uddannelsen giver 5 ECTS-point. Hold 2 blev afsluttet tilbage i november 2015, men vi tilstræber at udbyde endnu et hold i 2016. Mere info følger snarrest. I mellemtiden kan du læse følgende pjece og få en idé om, hvad uddannelsen er for en størrelse.

At lede netværk kræver ikke at man er leder. Det kræver at man har lyst til at arbejde med ledelse på nye måder. Uddannelsen henvender sig derfor både til ledere og medarbejdere i hele Albertslund Kommune. På uddannelsen vil du få en teoretisk og praktisk værktøjskasse til at arbejde med netværk og til at lede netværksarbejdet.

Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. I netværk opbygges nye relationer fx mellem ledere, medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder. Igennem nye metoder vil du blive klar til at styre og lede netværksarbejde, der kan lede til innovative løsninger, effektivitet og kvalitet i kommunens velfærdsopgaver.

Er du nysgerrig på hvad netværk er og har du mod på at kaste dig ud i nye arbejdsmetoder?

For mere information, se uddannelsespjecen for hold 2 i netværksledelse