Befordringsgodtgørelse

Hvordan søger du om befordringsgodtgørelse, når du er ansat i Jobcentret.


Retningslinjer for skattefri befordringsgodtgørelse

Skattefri befordringsgodtgørelse udbetales når du har stillet egen bil til rådighed til kørsel i tjenstligt øjemed (Erhvervsmæssig kørsel). Fx kørsel til møder ude i byen.

For at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse skal du udfylde en blanket. Blanketten er udarbejdet specielt til Jobcenteret og findes på dette link.

Blanketten skal ud over egne data( navn, cpr. nr mm.) indeholde:
•Kørslens erhvervsmæssige formål (inkl. cpr.nr. på den borger det drejer sig om, hvis det er muligt)
•Dato for kørslen
•Kørslens mål med eventuelle delmål
•Det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer
•Det samlede kilometer antal – hvis der er flere kørsler på samme blanket.

Når blanketten er udfyldt afleveres den til personalemedarbejderen.

Godtgørelse ved brug af offentlig transport

Medarbejdere skal fremover (som ved transport i egen bil) selv lægge ud for rejseudgiften, og derefter udfylde skemaet "Godtgørelse ved brug af offentlig transport" . Herefter bliver udgiften indsat på medarbejderens Nem Konto.

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med kurser/konferencer eller lignende.

Hvis du skal deltage i et kursus/konference eller lignende skal det altid ske efter godkendelse fra nærmeste leder. Hvis kurset/konferencen medfører befordringsudgifter, skal der ligeledes foreligge et overslag over udgiften, som også skal godkendes af nærmeste leder.

Udgangspunktet vil altid være brug af billigste offentlige transport.

De officielle retningslinjer for befordring i Albertslund Kommune.
Befordring
Udgifter til fly, tog, bus m.v. kan betales efter regning. Hvis ikke andet er aftalt, vil man kun kunne få dækket befordringsudgifter til billigste offentlige transportmiddel.