Retningslinjer for behandling af henvendelser fra Retten


Baggrund


Retten kan indhente oplysninger fra kommunen i sager, som den behandler. I dette notat beskrives retningslinjer for, hvordan henvendelser fra retten skal be-handles.

Lovhjemmel


Hjemlen for domstolene til at indhente oplysninger i forældremyndighedssager mv. findes i retsplejelovens § 450 b, hvorefter retten kan træffe bestemmelse om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer, herunder indhentelse af udtalelser fra daginstitution, skole, sociale myndigheder m.fl.

Retningslinjer


Som daginstitution, skole, sundhedsplejerske mv. kan man altså blive bedt om at komme med en udtalelse til retten i sager om forældremyndighed. Det kan konkret være udtalelser om barnets trivsel, og om særlige forhold gør sig gæl-dende i relationen mellem barnet og henholdsvis moderen og faderen.

Sådanne udtalelser udformet på foranledning af retten laves skriftligt og i sam-arbejde med den stedlige leder, inden de sendes til retten.

Det er vigtigt, at udtalelser til retten udelukkende er objektivt beskrivende og ik-ke indeholder vurderinger eller løsningsforslag. Udtalelser til retten skal udeluk-kende beskrive, hvad man har set/observeret ud fra sin faglighed.