Økonomisk ledelsestilsyn

Her finder du regler, vejledninger og skabeloner angående økonomisk ledelsestilsyn.


Kommunalbestyrelsen har d. 13.12.2016 vedtaget nye Spilleregler for god økonomistyring. Rammebilag til Spillereglerne ”Ledelsestilsyn, anvisning og budgetkontrol” er blevet ajourført. Derudover har Økonomi og Stab udarbejdet en ny administrativ vejledning til rammebilaget, hvilket beskriver de konkrete procedurer og handlinger i forbindelse med økonomisk ledelsestilsyn i kommunen.

Gennemførelsen af økonomisk ledelsestilsyn i kommunen delt således, at den budgetansvarlige leder har ansvar for gennemførelse af økonomisk ledelsestilsyn, og Intern revision har ansvar for at gennemgå og vurdere de budgetansvarliges ledelsestilsyn. Ledelsesmæssigt tilsyn skal kunne dokumenteres.

Formålet med økonomisk tilsyn:

- At dokumentere lederens pligt til og udførelse af forsvarlig økonomisk forvaltning

- Indtægter, udgifter og andre omkostninger er korrekt opgjort for de relevante bevillingsmæssige formål

- At forebygge fejl og minimere besvigelser

- At sikre, at der en god forståelse for økonomifunktionerne på et givet område, og at dette varetages betryggende

Ud fra risiko er der behov for tre kontroller, der skal foretages af den budgetansvarlige leder i kommunen:

1) Opfølgning af forbrug ift. bevilling. Alle ledere skal forholde sig til opfølgning af forbrug til budgettet, samt påse, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med ideerne for forsvarlig økonomisk forvaltning, som sparsommelighed, effektivitet og produktivitet.

2) Kontrol af betalte bilag. Stikprøvekontrollen af betalte bilag skal udgøre 5 % af afdelingens betalte bilag på årsbasis.

Hvis der er under 20 fakturaer eller udgiftsbilag på et år, skal alle kontrolleres.

Mellem 21 og 400 udbetalinger, skal der laves en stikprøvekontrol på 10 %.

3) Lønkontroller:

-Lønopfølgning

-Decentral udbetaling af særydelser

-Ferieafholdelse

-Kontrol af det enkelte arbejdssteds ansatte.

Økonomi & Stab gennemfører Workshops om nyt ledelsestilsyn i foråret 2017.

Vejledninger

Her finder du vejledninger til økonomisk ledelsestilsyn.

Skabeloner

Hermed finder du skabeloner til økonomisk ledelsestilsyn. Resultaterne af økonomisk ledelsestilsyn skal journaliseres på SBSYS sag: 00.32.00-K01-8-16

Interne kontroller i Økonomi og Stab

Her finder du interne kontroller gældende for Økonomi og Stab

Intern revision

Her finder informationer vedrørende kommunens interne revision