Arbejdstid

Den generelle regulering af arbejdstiden, deltidsarbejde og adgang til højere timetal


Arbejdstiden reguleres generelt af overenskomster, arbejdstidsaftaler og lokale arbejdstidsaftaler. Den normale ugentlige arbejdstid på fuld tid er 37 timer om ugen. En normal ugentlig arbejdstid på deltid er på under 37 timer.

Hvis den normale ugentlige arbejdstid skal ændres for en medarbejder, er det en væsentlig ændring af medarbejderens vilkår. Se afsnittet i lederhåndbogen om væsentlige vilkårsændringer.

Der gælder et generelt princip om ikke-forskelsbehandlingaf medarbejdere på deltid.

Det betyder, at en medarbejder på deltid ikke må behandles på en mindre gunstig måde end medarbejdere på fuld tid.

Kun i de situationer, hvor der er objektive og saglige forhold, der kan begrunde, at medarbejdere på deltid og fuldtid bliver behandlet forskelligt, er det i orden.

Den enkelte leder har pligt til at tilbyde ledige timer til medarbejdere på deltid, hvis de varigt ønsker at gå op i tid, og hvis de opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet i forhold til arbejdstid, - sted og opgaver mv.

De ledige timer skal være permanente timer, og medarbejdere på et tjenestested har ret til at søge timerne forud for alle andre.

Der er ikke noget krav om, at timerne skal tilbydes medarbejdere på deltid på nogen bestemt måde. Men den måde, der vælges, skal være meldt klart ud til medarbejderne.

Ledige timer kan udbydes f.eks.
•På kommunens intranet
•På tjenestestedets opslagstavle
•Ved brev eller mail til medarbejderne på deltid
•På et personalemøde
•Andet

De ledige timer kan tilbydes mundtligt/og eller skriftligt, men det anbefales, at tilbuddet bliver givet skriftligt for at skabe klarhed over, hvem tilbuddet retter sig mod, og hvad der ligger i tilbuddet.

Der er ikke noget krav om, at den procedure, der vælges, skal være den samme for hele kommunen eller for en hel forvaltning.

Når tjenestestedet udbyder ledige timer, skal det fremgå:
•Hvor mange timer der udbydes
•Hvad arbejdsopgaverne er
•Hvornår de ledige timer er placeret
•Hvor arbejdsstedet er
•Hvilken overenskomstgruppe timerne udbydes til
•Hvem ansøgningen skal stiles til
•Hvad ansøgningsfristen er
•Andet relevant, f.eks. særlige kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage timerne
•Om der skal bruges særlige skemaer til ansøgningen

Det er arbejdspladsen, der vurderer og beslutter, om medarbejdere på deltid, der søger om ledige timer, opfylder kravene til de kvalifikationer, der er nødvendige i stillingen med udgangspunkt i hensynet til, at opgaverne fortsat skal løses fagligt forsvarligt.

Derudover kan opgavernes naturlige tidsmæssige placering på dagen udelukke, at de ledige timer konkret kan gives til en medarbejder på deltid, eller deles mellem flere medarbejdere på deltid, hvis de allerede har arbejdstimer på det tidspunkt, hvor timerne ligger.

Generelt træffes beslutningen derfor ud fra driftsmæssige hensyn. Medarbejdere der har søgt, har krav på et skriftligt afslag med begrundelse.