Miljøarbejde sat i system

At kommunens miljøarbejder er systematiske betyder, at roller og ansvar er fordelt, og at der gennemføres en række faste aktiviteter


Lederen på din arbejdsplads er ansvarlig for, at jeres miljøarbejde lever op til de krav, der er i kommunen.

Hver arbejdsplads har også en miljørepræsentant, der sammen med ledelsen er tovholder for det praktiske miljøarbejde på din arbejdsplads.

Systematikken i miljøarbejdet består der ud over af:
Arbejdspladsens miljøhåndbog
Arbejdspladsens miljømål, evt. som en del af en fælles miljøindsats
Miljøseminarer
Miljøsamtaler
Miljøpolitik og miljøpolitiske mål
Ekstern miljørevision

Det systematiske miljøarbejde er miljøcertificeret. Du kan læse mere om Albertslund som miljøcertificeret kommune.

Dialog om miljø
Arbejdspladsen løfter selv miljøarbejdet. En forudsætning for det er, den løbende dialog om hvordan. Vi ved, at der efter mange år med praktisk miljøarbejde i Albertslund, findes eksperter overalt i kommunen med værdifuld viden om god miljøadfærd. For at understøtte den lokale dialog om miljø afholdes der to årlige miljøseminarer.

Ledelsen

Det er til enhver tid lederen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at arbejdspladsen lever op til de krav, der er til det systematiske miljøarbejde.

Konkret er det:

- At arbejdspladsen har en miljøhåndbog

- At alle medarbejdere kender miljøhåndbogen

- At arbejdspladsen har et miljømål

- At arbejdspladsen deltager i miljøseminarerne og miljøsamtalen

- At nye medarbejdere introduceres til kommunens miljøarbejde

- At miljøarbejdet afspejler arbejdspladsens miljøforhold, og styrkes år for år

Nye ledere kan henvende sig til Miljø & Teknikafdelingen og aftale et introducerende møde om kommunens miljøarbejde.

Kontakt Andreas Hedeby Jensen, ahb@albertslund.dk. T: 43 68 68 15.

Miljørepræsentant

Hver arbejdsplads har en miljørepræsentant, der sammen med lederen holder tov i miljøarbejdet.

Som udgangspunkt er lederen miljørepræsentant. Denne har dog oftest uddelegeret arbejdet til en medarbejder, som dermed deltager på miljøseminarer, står for processen med at formulere miljømål og varetager de øvrige opgaver i forbindelse med miljøarbejdet.

Nogle arbejdspladser – typisk de lidt større – har valgt at organisere sig med en miljøgruppe, hvor også det tekniske personale typisk er repræsenteret. Spørg på din arbejdsplads, hvem der er miljørepræsentant eller med i miljøgruppen.

Læs mere om miljøseminarer.

 

Miljøhåndbog og affaldssortering

Alle medarbejdere skal kende miljøhåndbogen.

Arbejdspladsens miljøhåndbog indeholder retningslinjer for god miljøadfærd, som alle medarbejdere i Albertslund Kommune skal følge.

Den indeholder også kontaktoplysninger på medarbejdere som din miljørepræsentant skal kontakte, hvis nogen på arbejdspladsen ikke kan efterleve miljøhåndbogens retningslinjer eller er i tvivl om hvordan man gør.

Din miljørepræsentant eller leder kan fortælle dig, hvor jeres lokale miljøhåndbog findes.

Download en miljøhåndbog eller sorteringsvejledning 

Her findes de senest opdaterede miljøhåndbøger og sorteringsvejledninger. Der er to forskellige typer, og du skal vælge den der passer til affaldsordningen på din arbejdsplads.

Arbejdspladser tilmeldt Materialegårdens Servicesjak

Til enheder, typisk børneinstitutioner, der ikke har tilknyttet medarbejdere der står for driften af affaldsgården, og hvor Materialegårdens Servicesjak henter stort affald til sortering, elektronik, affald til deponi og farligt affald. Medarbejderne skal selv bringe affaldet til beholderne i affaldsgården.

Miljøhåndbog

Sorteringsvejledning

Arbejdspladser med affaldsgårde til alle affaldstyper

Til enheder, typisk større enheder som skoler o.lign, der har tilknyttet servicepersonale der står for driften af affaldsgården. Alt affald bringes til affaldsgården, hvorfra det bortskaffes. 

Miljøhåndbog

Sorteringsvejledning

I disse enheder hentes alt affald med undtagelse af haveaffald eller også har servicepersonale ansvaret for bortskaffelse af haveaffald, stort affald til sortering og affald til deponi. Der er derfor forskel på, hvad servicepersonalet skal foretage sig for at få hentet affaldet. Der er derfor disse to vejledninger om håndtering af affald fra affaldsgårde:

Affaldsgårde med indsamling af alt undtagen haveaffald, f.eks. skoler

Affaldsgårde med indsamling af alle affaldstyper undtagen haveaffald, stort affald til sortering og affald til deponi, f.eks. Toftegården, Motorsportcentret, Stadion, Hjælpemiddelcentret

For at printe...

Skal du printe miljøhåndbøgerne som en pjece i A5 format, skal du måske foretage nogle printerindstillinger. Følg denne vejledning.


Bemærk: Miljøhåndbogen skal et sideantal der kan divideres med 4 (altså 16, 20 eller 24), for at siderne vil passe som pjece.
Du kan altid få dine dokumenter trykt på rådhusets trykkeri. Kontakt morten.sepstrup.sorensen@albertslund.dk

Arbejdspladsens miljømål

Alle arbejdspladser har hvert år mindst et miljømål.

På arbejdspladsen tilrettelægger i selv jeres miljømål. Jeres miljømål kan være at deltage i en fælles miljøindsats, eller det kan være et miljømål i selv beslutter. Din leder og miljørepræsentant holder tov i processen.

De bedste resultater nås, når jeres personalegruppe er med i processen, og drøfter, hvilket emne der passer bedst til jer, og hvordan arbejdet bedst gribes an. I kan hente inspiration ved at kigge under miljøblomstens otte emner.

Fælles miljøindsats

Albertslund Kommune vælger hvert år minimum en fælles miljøindsats, som flere arbejdspladser arbejder med i fællesskab. Din arbejdsplads kan deltage i en fælles miljøindsats, og på den måde have et miljømål.
En fælles miljøindsats fokuserer på et af miljøblomstens emner, så flere trækker i samme retning, og mere mærkbare resultater kan nås.

  • I 2014 arbejdes der med natur som fælles miljøindsats. Alle daginstitutioner og dagplejen deltager som udgangspunkt i denne indsats.

En fælles miljøindsats har en tovholder og en handlingsplan med aktiviteter. I nogle tilfælde kan en gruppe af arbejdspladser blive udpeget til at deltage. Tovholderen præsenterer i fåråret kommunens chefforum for resultater og erfaringer fra den fælles miljøindsats.

Miljøseminarer

Miljørepræsentanterne deltager på to årlige miljøseminarer.

Miljøseminarer er møder, der har til hensigt at kvalificere arbejdspladsernes miljøarbejde. Derfor er der dialog og sparing om miljø og grøn hverdag. Miljøseminarerne er også forummet for ledelsesinformation til miljørepræsentanterne og feed back den anden vej.
Miljørepræsentanterne har mødepligt til miljøseminarerne, og skal ved afbud sende en suppleant fra institutionen.

Læs reportager fra tidligere miljøseminarer.

Hvis du ønsker et emne behandlet på et miljøseminar så skriv til Andreas Hedeby Jensen, ahb@albertslund.dk

Miljøseminar 015

4. Miljøseminar i Vallensbæk Mose

Miljøsamtaler

Arbejdspladsens miljørepræsentant og leder deltager hvert andet år i en udviklingssamtale om miljøarbejdet.

Samtalen sker med en person fra kommunens miljøsamtalekorps, som henvender sig, når mødet skal planlægges. Se hvem der er med i kommunens miljøsamtalekorps.

Ekstern revision

En gang om året revideres det systematiske miljøarbejde af en ekstern miljørevisor.

Miljørevisionen afgør, om miljøarbejdet lever op til kravene i EU's EMAS forordning, og udsteder i givet fald et certifikat som bevis herpå.

Revisionen foregår dels med et revisionsbesøg hos de systemansvarlige, og dels med revisionsbesøg på et antal udvalgte arbejdspladser. Kommunens miljøredegørelse revideres også. Revisionen foregår i begyndelsen af juni.

EMAS Logo m

Kommunems EMAS logo