Stress er et fælles ansvar

Der bør arbejdes på 4 niveauer; Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation.


IGLO

En kampagne fra Videncenter for Arbejdsmiljø har et slogan, der hedder "Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab"

Selv om stress rammer den enkelte, er det den samlede organisation på alle niveauer, der kan og skal bidrage med både forebyggelse og helbredelse/løsning.

Medarbejderne skal i fællesskab deltage i udviklingen af hverdagens stressarbejde. De skal være opmærksomme på egne og andres symptomer på stress og handle derefter.

Lederne er ansvarlige for, at hverdagens stressindsats fungerer – i et samarbejde med medarbejderne. Samtidig har lederne et ansvar for at være opmærksomme på egen stress.

Direktionen/den øverste ledelse har til opgave at give stressindsatsen status og legitimitet – samt sikre prioritet og ressourcer.

En måde at undgå stress på arbejdspladsen på er ved en fokuseret indsats på trivsel. Det kan være svært at arbejde væk fra noget, hvis ikke man har en retning at bevæge sig i.

Forestil dig, at du står ude i lufthavnen og vil købe en billet til en rejse. Det første den flinke medarbejder i rejsebureauet spørger dig om er, "hvor vil du gerne rejse hen" og dit svar er, "det ved jeg ikke, jeg vil bare ikke være her længere", hvor langt tror du, at du kommer med det?

For at skabe bevægelse fra stress til trivsel bør der sættes ind på alle niveauer i organisationen.Der bør etableres tiltag på:

 • Individniveau
 • Gruppeniveau
 • Ledelsesniveau
 • Organisationsniveau

Individ – hvordan bidrager du til trivsel?

 • Du er opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger
 • lærer dine egne faresignaler i forhold til stress at kende og holder øje med, om de står på i længere tid ad gangen. Det kan f.eks. være søvnmangel, hjertebanken eller hovedpine
 • sørger for at koble af og være fysisk aktiv i dagligdagen
 • er en god kollega – spørger og lytter til andre
 • taler med andre om det, der stresser dig – både dine kolleger og din leder
 • taler med din nærmeste leder om, hvordan du trives
 • holder dig orienteret om politikker på din arbejdsplads om arbejdsmiljø, sygefravær, stress, mobning o.l.
 • støtter aktivt op om de initiativer, der sættes i gang på din arbejdsplads – f.eks. trivselsmålinger og efterfølgende dialog og handlingsplaner

Gruppe – hvordan bidrager I sammen til trivsel?

 • I opbygger gode sociale relationer i gruppen
 • er opmærksomme på at holde en god omgangstone – også i pressede situationer
 • holder øje med, om nogle i gruppen mistrives
 • planlægger gruppearbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed, fremdrift og positive forventninger til opgaverne
 • sørger for at afklare roller og ansvar indbyrdes i gruppen
 • tilpasser løbende, hvordan I organiserer jeres arbejde, så I trives bedst muligt
 • modtager nye kolleger i jeres arbejdsgruppe på en imødekommende måde
 • støtter aktivt op om de initiativer, der sættes i gang på jeres arbejdsplads – f.eks. trivselsmålinger og efterfølgende dialog og handlingsplaner

Ledelse – hvordan bidrager lederen til trivsel?

 • Lederen er opmærksom på, at medarbejdere er forskellige, og gør en indsats for at lære den enkeltes ressourcer og behov at kende
 • Hjælper den enkelte medarbejder med at cope: skaber forudsætninger for, at medarbejderen kan have positive forventninger til, at han/hun kan klare sine opgaver
 • Kommunikerer klart og tydeligt, så medarbejderen har klare mål
 • Sørger for sammenhæng mellem det, der siges og det, der gøres
 • Sætter rammer for arbejdsgruppers trivsel – hjælper på vej frem for at træffe beslutninger
 • Taler om trivsel med den enkelte medarbejder og med gruppen – også uden for medarbejderudviklingssamtalen
 • Prioriterer tid og ressourcer til at arbejde med trivsel og bakker aktivt op om tirvselsprocesser, som sættes i gang på arbejdspladsen
 • Lærer at cope med egen stress, så den ikke smitter af på medarbejderne

Organisationen – hvordan bidrager arbejdspladsen til trivsel?

 • Organisationen prioriterer arbejdet med trivsel højt og afsætter de nødvendige ressourcer – både tid og penge
 • Igangsætter trivselsprocesser, der omfatter grundigt forarbejde, kortlægning af trivslen, indsigt i problemerne, udvælgelse af de problemer man vil fokuserer på og endelig handling og opfølgning
 • Sikrer stærk ledelse og engagement i forbindelse med trivselsarbejdet
 • Tænker trivsel ind i strategier, politikker, mål og indsatser på personaleområdet
 • Sikrer at de nødvendige redskaber er til stede i forbindelse med eksempelvis medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og afskedigelsessamtaler samt i den generelle arbejdsmiljøindsats
 • Sørger for åben og hyppig information ved forandringer, så medarbejderne kan opleve forudsigelighed og få positive forventninger til kommende opgaver