Trivsels- og APV måling 2015 - Tværgående indsatser

Chefforum og KommuneMED har besluttet, at der skal arbejdes videre med ”Krav i arbejdet”, som et tværgående indsatsområde. Chefforum vurderer, at der underbyggende vil blive sat fokus på både retfærdighed og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.


Resultaterne for Trivsels- og APVmålingen 2015 er nu drøftet på de enkelte arbejdspladser og i forlængelse af dette, har KommuneMED bedt de to OmrådeMED'er samt afdelingslederne om at komme med input til temaer, som organisationen kan arbejde videre med i en tværgående sammenhæng.

Der blev peget på følgende temaer:

  • krav i arbejde
  • retfærdighed
  • balance mellem arbejds- og privatliv
  • vold og trusler (krænkende adfærd)

Temaerne har været drøftet i både chefforum og KommuneMED og der er enighed om, at det overordnede tværgående indsatsområde er "Krav i arbejde". Som led i arbejdet med "Krav i arbejde", skal der sættes fokus på både retfærdighed og balance mellem arbejdsliv og privatliv

På StoreMEDdag den 27. november 2015 vil Tage Søndergaard Kristensen fra Task-Consult fortælle om, hvordan vi kan arbejde med dette tema på en god måde. Tage Søndergaard Kristensen peger på, at høj ledelseskvalitet, tillid, retfærdighed, samarbejde og fokus på kerneopgaven er de "redskaber" vi skal bruge til denne indsats.  Og hvis I syntes, at navnet lyder bekendt, så er det nok fordi Tage Søndergaard tidligere har arbejdet hos Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø og er en af de kendte danske forskere indenfor Social Kapital.

KommuneMED har i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse allerede sat fokus på temaet om vold og trusler om vold. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med at forny den eksisterende retningslinje om vold og trusler om vold. Et af ønskerne med en ny retningslinje er, at gøre den mere virkelighedsnær for de enkelte arbejdspladser. Der vil derfor også blive mulighed for at tilpasse dele af retningslinjen til præcis den arbejdsplads, retningslinjen skal gælde for.