Trivsels- og APV undersøgelse 2015

Trivsels- og APV målingen er et fælles værktøj, som gennemføres hvert 3. år, for at tage temperaturen på medarbejdernes trivsel og det fælles arbejdsmiljø. Målingen er tilrettelagt i et samarbejde mellem KommuneMED og Økonomi & Stab, og i 2015 gennemføres målingen i uge 9-11


Fokus på Social Kapital

Det særlige ved målingen i 2015, set i forhold til tidligere målinger, er målingens fokus på Social Kapital. Social kapital består af tre elementer - tillid, retfærdighed og samarbejde. Den sociale kapital kan undersøges, og resultatet af undersøgelserne kan være med til at vise, om arbejdspladsen er i stand til at samarbejde om den kerneopgave, arbejdspladsen er sat i verden for at løse. Social kapital hører til blandt de positive arbejdsmiljøfaktorer. Det er faktorer, som medvirker til medarbejdernes sundhed, trivsel og udvikling i arbejdet og til arbejdspladsens resultater i form af bl.a. forebyggelse, fastholdelse, produktivitet og kvalitet.


Der er tre dimensioner af social kapital - samlende, brobyggende og forbindende social kapital. De beskriver dynamikkerne i forskellige relationer på arbejdspladsen. Den samlende sociale kapital siger noget om de relationer, der knytter medlemmer af en arbejdsgruppe eller en afdeling sammen internt. Den brobyggende sociale kapital handler om relationer mellem arbejdsgrupper og afdelinger. Den forbindende sociale kapital taler om relationer mellem ledelse og medarbejdere. Hvis du vil vide mere om social kapital så kan du se en lille film eller du kan læse mere her på Medarbejdersiden.

 

Spørgeskema

Der er i samarbejde med KommuneMED udarbejdet et spørgeskema som vil blive sendt ud til alle medarbejdere der skal deltage i Trivsels- og APVmålingen. Du kan se spørgeskemaet her.

Proces- og tidsplan

Det er Økonomi & Stab (Anne Mette H. Bertelsen og Joan Bendiksen) der er tovholdere på Trivsels- og APV målingen i 2015, og målingen gennemføres i samarbejde med analyseinstituttet Interreseach og konsulentfirmaet Resonans. I skemaet nedenfor kan man læse hvilke primære aktiviteter, der tegner processen, hvornår hvad skal ske, samt hvem der inddrages undervejs og på hvilken måde. Bemærk at det kan blive nødvendigt at foretage mindre justeringer undervejs, i så fald justeres planen og suppleres med orienteringer i Pippet og ØS-Nyhedsbreve.

Uge

Aktivitet

50

Pilottest gennemføres med medarbejderrepræsentanter fra KommuneMED og spørgeskemaet tilrettes på baggrund af erfaringer fra piloten.

51

Foreløbige respondentdata (medarbejdere, mailadresser, placering i organisation) sendes til kvalificering til lederne med deadline den 14. januar.

2

Endelig godkendelse af spørgeskema.

3

ØS - HR & Udvikling mødes med alle ledere/TR/AMR - med det formål:

  1. at klæde deltagerne på til at være ambassadører for undersøgelsen og derigennem sikre en høj svarprocent
  2. at orienterer om forløbet efter undersøgelsens afslutning og lederes/TRs/AMRs rolle i dette forløb.

6

Ambassadørmøder for ledere, TR'ere og AMR'ere. Formålet er at informere om undersøgelsen og den efterfølgende proces.

Møderne afholdes den 4. og 5. februar 2015 i KB-salen.

Se slides fra mødet her

9

Udsendelse af spørgeskema til hele organisationen.

11

Undersøgelsen lukkes.

15

Levering af rapporter fra Interreseach til Albertslund Kommune.

15

Resonans gennemfører fokusgruppeinterviews med udvalgte ledere. Formålet er at undersøge temaer fra rapporterne og skærpe kontekstforståelsen ved at supplere med kvalitative data. Fokusgruppeinterviews danner udgangspunkt for Resonans præsentation for Chefforum og det efterfølgende træningsforløb for ledere/TR/AMR i uge 17.

15

Chefforum præsenteres for målingens resultater, og har en dialog om det opfølgende arbejde:

  • Interreseach præsenterer resultatet af undersøgelsen med fokus på mønstre og tendenser samt relevante benchmark
  • Resonans præsenterer temaer fra målingen/fokusgrupperne og faciliterer dialog om temaerne i forhold til det fremtidige arbejde med at understøtte social kapital ledelsesmæssigt

17

Workshops af tre timers varighed: Resonans forbereder ledere, TR og AMR til de kommende dialogmøder med medarbejderne og til det efterfølgende arbejde med målingens resultater på den enkelte arbejdsplads. Det gør de ved at træne ledere/Tr/AMR i social kapital i praksis, inkl. træning i skræddersyede værktøjer.

Workshops' afholdes på Stadion, den 20. og 21. april 2015

21

Evaluering af proces på DIF & KommuneMED.