Bredt budgetforlig i Albertslund Kommune

Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har tirsdag den 4. oktober indgået budgetforlig. Det glæder borgmester Steen Christiansen at 16 ud af 21 mandater står bag næste års budget. Budgetaftalen indeholder besparelser, men velfærden får også et løft på f.eks. folkeskoleområdet. Nye analyser sættes i gang og skal danne baggrund for en langsigtet plan, der skal imødegå kommunens langsigtede økonomiske udfordringer.


”Jeg er glad for at vi har fået et bredt budgetforlig. Og jeg vil gerne kvittere alle forligsparterne for at tage ansvar. Samtidig vil jeg også gerne kvittere Venstre og Enhedslisten for et konstruktivt forhandlingsforløb. Med budgetaftalen lykkes vi på trods af en stram økonomi med at løfte på nogle velfærdsområder. Det gælder f.eks. folkeskolen og ældre,” siger borgmester Steen Christiansen (A).

Samtidig understreger han, at den økonomiske situation også de kommende år vil være udfordret. De kommunale budgetter er pressede. Og forligsparterne har på den baggrund besluttet, at en række målrettede analyser skal sættes i gang, så en langsigtet plan for en økonomi i balance sikres.

Ifølge Steen Christiansen sikrer budgetaftalen på trods af omprioriteringer fra tekniske områder til nær velfærd, at der fortsat er gode perspektiver for byudvikling. Blandt andet skal der sættes gang i seniorboliger.

Budgettet for 2017 vil betyde afskedigelser blandt medarbejderne. Steen Christiansen siger:

”Desværre medfører budgetaftalen også, at der forsvinder en række jobs. Vi håber, at vi kan løse det med naturlig afgang og omplaceringer, da aftalen jo også rummer udvidelser.”

Det siger forligspartierne
Om budgetaftalen siger Leif Pedersen fra SF (F):

”Ingen kan være i tvivl om at det er et sparebudget, og det vil selvfølgelig kunne mærkes der, hvor besparelserne rammer. Det ansvar påtager vi os, vi har været med til at prioritere. SF hæfter sig især ved, at der med aftalen, trods besparelser, også sker en omprioritering af ca. 10 mio. kr. som flyttes fra tekniske områder over til mennesker. Det er også et udtryk for den prioritering SF har været med til at lave.”

Dennis Schmock fra De Radikale Venstre (B) siger:

”Radikale Venstre er tilfredse med den indgåede budgetaftale. Trods udgangspunktet med store besparelser pga. manglende indtægter, er det lykkedes at lande en aftale med flere positive elementer og gode radikale aftryk. Vi er glade for, at det er lykkedes at prioritere skoleområdet med afsatte midler til skoleudvikling, og en yderligere pulje til inklusionsindsatsen, og at der er blevet afsat midler til udskiftning af skolemøbler. Ligeledes konstaterer vi, at den langsigtede byudvikling bliver prioriteret, med et udviklingsstræk langs Roskildevej, Hyldagergrunden og Albo. Det er vigigt for Albertslund både nu, og i fremtiden, at sikre en bæredygtig udvikling, så der også i fremtiden er råd til den nære velfærd. Vi er tilfredse med, at de store anlægsprojekter bliver udskudt til et tidspunkt hvor kommunens økonomiske situation forhåbentlig ser bedre ud. Budgettet løser naturligvis ikke alle problemerne i Albertslund, men det er bestem et skridt i den rigtige retning.”

Danni Olsen fra Dansk Folkeparti (O) sætter følgende ord på budgetaftalen:

”I Dansk Folkeparti er vi rigtig glade for aftalen, der har mange gode tiltag, men særligt på tre områder skiller sig ud i forhold til tidligere. Der er nu sket et fokusskifte på ældreområdet. Her tilføres penge til hjemmeplejen, Albertshøj og så har vi afgørende indflydelse på anvendelsen af værdighedsmilliarden. Derudover er der et skifte i den førte politik på Roskildevej. Frem for at have kommunalt ejede græsplæner begynder vi nu at veksle det til udvikling og arbejdspladser i byen ved at sælge grundene til erhvervs- og boligformål. Og så indeholder aftalen opførelse af 26 boliger til voksne med særlige behov, som vi i den grad har et stort behov for. Alt sammen til gavn for velfærden og udviklingen i byen.”

Lars Gravgaard Hansen fra Det Konservative Folkeparti (C) siger:

”Det Konservative Folkeparti har tiltrådt budgetaftalen og efter vores mening med tydelige konservative fingeraftryk. Vi fik afsat 4,2 mio. kroner i 2017 til klasserumsinventaret og yderligere 2 mio. kroner i 2018. Det burde sikre at alle skoler i Albertslund vil kunne få nyt og tidssvarende inventar allerede i 2017. Nu mangler vi blot at sikre skolerne arbejdsro, så de kan sikre den faglige fordybelse og vise fremgang i trivselsmålingerne og de afsluttende prøver. Derudover afværgede vi de store besparelser på vagten og sikrede en fortsat god og effektiv vagt, til gavn for borgerne i Albertslund. Skolemaden blev bevaret og så fik vi sikret puljerne på kulturområdet og foreningslivet.
Forhandlingerne har vist, at der også i årene fremover skal findes besparelser, og for at sikre dette, bliver der igangsat diverse analyser, så fremtidige besparelser bliver taget med udgangspunkt i de politisk bestemte serviceniveauer, i modsætning til i dag, hvor det er budgetkataloget, der starter processen. Det Konservative ser frem til de kommende forhandlinger og analyser, som skal sikre Albertslund et økonomisk råderum i årene fremover.”

Læs budgetaftalen og bilag