Organisering af og valg til arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


I virksomheder med 10 - 34 ansatte skal arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en arbejdsmiljøorganisation.

Det er ikke et krav om, at der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med 1-9 ansatte, men virksomheden kan, hvis den selv ønsker det, oprette en arbejdsmiljøorganisation.

I virksomheder med mere end 35 ansatte skal der oprettes en samarbejdsorganisation bestående af følgende to niveauer:

1) En eller flere grupper varetager de daglige opgaver om arbejdsmiljø og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.

2) Et eller flere udvalg varetager opgaver om arbejdsmiljø og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget- Formandsskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren ellern en repræsentant for denne.

 

Sammensætning og antal

Arbejdsmiljøgruppen

Der skal etableres en arbejdsmiljøgruppe inden for velafgrænsede afdelinger eller arbejdslederområder, uanset hvilke og hvor mange fag der i øvrigt er repræsenteret.

Arbejdsmiljøgruppen består af arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde og en arbejdsmiljørepræsentant valgt blandt og af de ansatte inden for samme afdeling/arbejdsområde.

Arbejdslederen kan i modsætning til árbejdsmiljørepræsentanten være medlem af flere arbejdsmiljøgrupper.

 

Arbejdsmiljørepræsentanter i MEDudvalg

Arbejdsmiljørepræsentanterne til kommunens MEDudvalg vælges efter principperne i Aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Albertslund Kommune.

 

Daglig sikkerhedsleder

Arbejdsgiveren skal efter drøftelse i MED udpege en arbejdsmiljøleder blandt udvalgets medlemmer.

 

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Valgret

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle de ansatte, som arbejdsmiljøgruppen skal dække.

Valgbarhed

Hvem der kan vælges, afgøres normalt efter reglerne for tillidsrepræsentantvalg inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Selv om det er tillidsrepræsentantreglerne, der gælder, kan også uorganiserede ansatte vælges til arbejdsmiljørepræsentant.

Periode

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten forlader arbejdspladsen i valgperioden, skal der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant.

Midlertidigt fravær ved orlov, sygdom mv.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende fra virksomheden på grund af orlov, sygdom eller af andre grunde i en sammenhængende periode på fire måneder eller mere, kan der vælges en ny bejdsmiljørepræsentant. Vælges en ny, skal denne gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Procedure for godkendelse af arbejdsmiljørepræsentant

Valget for organiserede ansatte er først gyldigt, når den faglige organisation har godkendt valget og har meddelt dette til den modstående arbejdsgiverorganisation. Hvis det er en uorganiseret ansat, der er valgt, skal den pågældende selv meddele det til arbejdsgiveren.

Arbejdsmiljørepræsentanten anmelder valget til dennes faglige organisation og oplyser, at det er den daglige leder, der godkender valget. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er valgt for flere institutioner, ligger godkendelsen hos den daglige leder i den institution, hvor den valgte er ansat.

Hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant er uorganiseret, skal den ansatte anmelde valget til den daglige leder.

Når den daglige leder modtager anmeldelsen fra den faglige organisation, undersøger lederen, om valggrundlaget er i orden. Hvis lederen ikke mener valget kan godkendes, er kommunen berettiget til at gøre indsigelse inden for 3 uger, efter kommunen har modtaget anmeldelsen fra den faglige organisation. Ved tvivl om, hvorvidt valget kan godkendes, skal lederen kontakte personalekonsulenterne i Økonomi & Stab senest 7 dage efter modtagelsen af anmeldelsen fra den faglige organisation.

Hvis formalia er i orden, godkender den daglige leder valget. Anmeldelsen returneres derefter til den faglige organisation, hvis den faglige organisation kræver det. Anmeldelsen lægges i personalemappen i RolleBi. 

Procedure for valg i Albertslund Kommune

Valg til arbejdsmiljøorganisationen sker efter Aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Albertslund Kommune. I MEDhåndbogen er proceduren nærmere beskrevet.

Listen over medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen findes i IPL-systemet.