Netværkslederuddannelse

At lede netværk kræver ikke, at man er leder. Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. På siden finder du materiale fra uddannelserne samt information om det næste hold.


Et fagligt fællesskab for kommunens uddannede netværksledere

Kompetencefællesskabet er for alle uddannede netværksledere i kommunen og danner et fagligt fællesskab med fokus på læring, erfaringsdeling ogo videreudvikling af netværkslederkopetencer. Kompentencefællesskabet mødes op til 5 gange årligt om emner, metoder og problemstillinger, der kan fatsholde og udvikle netværksleder-kopetencer. Netværksledere mødes til:

 • Workshops mellem netværksleder, centreret om en faglig udfordring, nye metoder og lignende.
 • Inspirationsoplæg til alle i kommunen med relevans for det netværksbaserede arbejde.
 • Et årligt netværkslederdag med fokus på faglig udvikling og socialt fællesskab.
 • Julehygge centreret om emner i den netværksbaserede organisation.

Kompetencerne skal bringes i spil

At indgå i kompetencefællesskabet betyder at der er en forventning om at netværksledere bringer deres særlige kompetencerr i spil i organisation og i egen afdeling. Det kan bl.a. være ved at:

 • Planlægge og facilitere borgerinvolverende workshops.
 • Tage ledelse på tværgående opgaver.
 • Lede netværk.
 • Løse opgaver på nye måder i egen basisorganisation.

Kommunikation i kompetencefællesskabet

 • Kommunikation mellem netværksledere på den digitale platform Yammer
  • Til sparring og samarbejde løbende mellem netværksledere.
  • Til deling af tværgående opgaver og faciliteringsopgaver i organisation, der med fordel kan løftes af netværksledere.
 • Nyhedsbrev fra Sekretariatet for Netværskstrukturen med inspirationsoplæg, invitationer til eksterne gå-hjem-møder, informationer om det netværksbaserede arbejde i organisationen osv.

 

Kontakt

Husk at bruge kompetencefællesskabet og dine netværkslederkollegaer, ved at byde ind med opgaver og idéer til kompetencefællesskabet.

Hvis du f.eks. har lyst til at byde ind med idéer til inspirationsoplæg for kommunens medarbejdere, hvis du har en udfordring eller en god erfaring du gerne vil drøfte på en netværkslederworkshop, eller hvis du har en tværgående opgave i organisationen, hvor du har brug for netværkslederes kompetencer, skal du kontakte Sekretariatet for Netværksstrukturens netværkskonsulent Ida Skov Nielsen isn@albertslund.dk

 

Hent information om kompetencefællesskabet her.

Til dig, der overvejer at blive netværksleder

At lede netværk kræver ikke, at man er leder. Det kræver, at man har lyst til at arbejde med ledelse på nye måder. Uddannelsen henvender sig derfor både til ledere og medarbejdere i hele Albertslund Kommune. På uddannelsen vil du få en teoretisk og praktisk værktøjskasse til at arbejde med netværk og til at lede netværksarbejdet.

Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. I netværk opbygges nye relationer fx mellem ledere, medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder. Du vil gennem uddannelsen blive klædt på til at styre og lede netværksarbejde, der kan lede til innovative løsninger, effektivitet og kvalitet i kommunens velfærdsopgaver.

 

Til personalelederen, der overvejer om en medarbejder skal med på uddannelse

Når du skal spotte potentielle netværksledertalenter, kan det være godt at finde medarbejdere, der i forvejen trives med udvikling og nye udfordringer. Derfor kan du med fordel kigge efter om dine medarbejdere har nogle af nedenstående kompetencer.

Du kan fx kigge efter medarbejderen der:

 • stiller spørgsmål i stedet for kun at svare
 • vælger at inddrage andre og nye samarbejdspartnere
 • tror på, at I kan gøre det bedre (ser potentialer og forbedringsmuligheder)
 • selv ser behov og "huller" og handler på dem
 • kan indtage en faciliterende rolle og styre en proces fra start til slut
 • kan motivere og inspirere de folk han/hun arbejder med
 • er god til at skabe relationer

Praktisk information om netværkslederuddannelsen 2017

I nedenstående finder du en liste over deltagerne på uddannelsesholdet anno 2017.

Du vil endvidere kunne læse i Studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse, dog kun om det valgmodul i ledelse, der knytter sig til netværkslederuddannelsen.

I Eksamensvejledningen finder du en sammenfatning af Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i Ledelse, igen kun med fokus på det valgmodul, der knytter sig til netværkslederuddannelsen, "Ledelse af samskabelsesprocesser".

Deltagere på netværksuddannelsen 2017

Studieordning

 

Eksamensvejledning

 

Litteratur

Kompendie for undervisningsgang 1, 2 og 3

Kompendie for undervisningsgang 4, 5 og 6

Kompendie for undervisningsgang 7 og 8

 

Kort om netværkslederuddannelsen 2017

Netværkslederuddannelsen er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og er koblet til modulet "Ledelse af samskabelsesprocesser" på "Diplomuddannelsen i ledelse". Uddannelsesforløbet giver efter endt forløb 5 ects point.

Uddannelsesforløbet strækker sig fra start september 2017 til start januar 2018.

Som færdiguddannet netværksleder bliver man en del af et kompetencefællesskab med andre netværksledere i kommunen. Som netværksleder spiller man en vigtig rolle ift. at styrke og understøtte det netværksbaserede arbejde i Albertslund Kommune. Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være en del af et kompetencefællesskab i Om kompetencefællesskabet.

I nedenstående Uddannelsespjece kan du læse mere om uddannelsens indhold, og hvordan den er tilrettelagt. Endvidere kan du i Motivationen se, hvordan man har skulle ansøge om at komme med på uddannelsesholdet.

 

Uddannelsespjece

 

Motivationen

 

Om kompetencefællesskabet

 

Kick Off-arrangement

Slides til Kick Off-arrangementet

1. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Hvad er netværk- til forskel fra team- og projektorganisering?
 • Hvorfor netværk?
 • Netværksledelse i praksis blandt deltagerne?
 • Metafor, Virtuel, Relationer mellem personer og virksomheder
 • Feltarbejde
 • Case til eksamen – hvad og hvordan?
 • Læsning af litteraturen med et videnskabsteoretisk perspektiv?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Konkurrencestaten

Videnskabsteori

Overblik over Albertslund

Opgave - Case

Litteratur:

Netværksstrukturen i Albertslund - 2013 (statusnotat)

Politik for borgerinddragelse

Netværk i Albertslund - Strategi, 2013

Netværk i Albertslund - Administrationsgrundlag, 2013

Ove Kaj Pedersen: Konkurrencestaten

Mette V. Larsen & Jørgen G. Rasmussen, om Strategisk Ledelse

Jørgen Gleerup Hansen og Niles Buhr: Viden(skabs)teori

 

2. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Strategisk Netværksstyring?
 • Paradokser i Netværksstyring?
 • Ledelse i og af netværk
 • Styring af Netværk
 • Kontrakt / aftale / værdier?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Deltagernes netværk

Organiseringer i organisationen

At lede og styre netværk

Litteratur:

Christian Stadil & Waldstrøm; Corporate networking

Niels Å. Andersen: Organisationen som et neksus af partnerskaber

Ny organisering – 2.0 dialog, netværk og faglighed, 2013

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 1 (grundbog)

 

3. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Netværksstyring
 • Netværkstyring og New Public Management?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Fire netværksteorier

Kommunikationsveje for Netværksstrukturen

Litteratur:

Niels T. Thygesen og Christian Tangkjær: Ledelse af styringsprocesser

Politisk struktur, 2014 (organisationsdiagram)

Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab, Mandag Morgen

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 2-5 (grundbog)

 

4. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Velfærdsnetværk – fokus på konkrete borgerrettede velfærdsydelser og ønsket om at forbedre dem
 • Netværk og tværfaglighed

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samarbejde og udvikling af netværk

Litteratur:

Karen Ingerslev m.fl.: Grænsekrydsende innovationsfællesskaber

Morten Christensen & Anders Seneca: Kend din kerneopgave

 

5. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Innovationsnetværk med fokus på at nå de langsigtede, politiske mål, og gennem nye perspektiver på udfordringerne kan de nye, mulige løsninger opstå - netværket som interaktivt rum for innovativ samskaben af det anderledes mulige.

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samskabelse og samarbejde i Albertslund Kommune

Teorianvendelse

Litteratur:

Bo Vestergaard: Fair proces af inkrementel innovation

Jørgen Danelund, m.fl.: Om Systemisk organisationsudvikling

GovCloud: The future of government work – A GovLab idea, Deloitte

Supplerende litteratur:

Organisationens dialogiske rum

 

6. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Læringsnetværk som led i gensidig læring, transformativ læring og kompetenceudvikling
 • At anvende undersøgelser til at styrke netværket?
 • Samlet oversigt over modulet

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Litteratur:

Knud Illeris: Transformativ læring & identitet