Vejledning til arkivering på kommunens skoler

Dokumenter til skolernes administration - retningslinjer, vejledninger og skemaer.


Skolens ledelse og administration skal være opmærksomme på løbende at arkivere, bevare og kassere.

Reglerne om dette findes i "Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne"

http://oldwww.sa.dk/kommunale_myndigheder/kommune/lov/20040928bk_kom1000.pdf

Kort fortalt skal skolerne løbende arkivere flg.:

1. Bestyrelsesprotokoller og mødereferater fra skolebestyrelsesmøder.

2. Materiale, som i særlig grad belyser skolens virksomhed, f.eks. skolens årsberetninger, skoleblade, virksomhedsplaner o.l. (materiale som I mener, er vigtigt at bevare for eftertiden – indenfor rimelighedens grænser).

3. Fortegnelser over elever: dvs. klasselister m.v. Specifikt kan det nævnes, at afgangsbeviser ikke skal bevares, da forvaltningen opbevarer disse.

4. Sager om enkelte elever m.v., der er født den første i en måned.

Af punkt 4 følger også, at alle øvrige oplysninger om elever, f.eks. elevmapper, der vedrører elever, der ikke længere går på skolen, skal makuleres.

Konkret skal I gøre flg.:


Skolerne opbevarer selv det arkiveringspligtige materiale på skolen.
Kun ved skolelukninger arkiveres materiale om enkelte skoler på rådhuset.

Det arkiveringspligtige materiale arkiveres løbende, og der udarbejdes lister over det arkiverede, så det er muligt at finde materialet frem ved forespørgsel.