Hjemmeundervisning


Reglerne om hjemmeundervisning findes i Lov om friskoler og private grundskoler, kap. 8.

Heraf fremgår, at forældre kan beslutte selv at sørge for undervisning af deres barn.

Ved hjemmeundervisning påtager forældrene sig selv både det praktiske og økonomiske ansvar for barnets undervisning, herunder for køb af undervisningsmaterialer m.m.

Før hjemmeundervisningen kan påbegyndes, skal forældrene skriftligt meddele dette til Kommunalbestyrelsen (meddelelsen stilles til Området for Børn, Kultur og Velfærd). Af meddelelsen skal det fremgå, hvilke børn, der deltager i hjemmeundervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Tilsyn med undervisningen

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

I praksis udpeger Området for Børn, Kultur og Velfærd på Kommunalbestyrelsens vegne en tilsynsførende, ofte en konsulent fra PPR.

Tilsynet skal sikre, at alle børn i den undervisningspligtige alder får en undervisning "der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen."

I praksis foregår tilsynet ved at den udpegede tilsynsførende besøger den hjemmeunderviste elev og den undervisningsansvarlige i et omfang, der svarer til 30-40 minutter 2 gange på et skoleår.

Den tilsynsførende meddeler på forhånd skriftligt dato og tidspunkt for tilsynet, og den undervisningsansvarlige vil blive bedt om at forberede tilsynsbesøget ved at fremlægge undervisningsplaner, anvendt undervisningsmateriale o. lign..

Ved tilsynsbesøget i slutningen af skoleåret indgår evt. obligatoriske test, prøver og lign.

Den der har undervist barnet kan blive bedt om at gennemføre test, prøver m.m. med barnet. Resultatet drøftes på tilsynsbesøget.

Tilsynsbesøget omfatter desuden en samtale med eleven om undervisningens indhold, faglige resultater, trivsel, fritidsaktiviteter m.m.

Efter tilsynsbesøget udfærdiger den tilsynsførende et kort notat om tilsynsbesøget. Af notatet skal det fremgå, om undervisningen skønnes at være forsvarlig.

Hvad skal undervisningen leve op til?

Det er ikke udtrykkeligt defineret, hvad der ligger i "at stå mål med", men hjemmeundervisning kan sidestilles med undervisning i friskoler, og af vejledningen til tilsynet med friskolerne fremgår det at:

"Det vil være vanskeligt at konstatere, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, medmindre undervisningen som minimum omfatter folkeskolens fagkreds på en sådan måde, at de obligatoriske fag og emner kan genfindes i undervisningen. Skolen vælger imidlertid selv form og omfang."

Efter folkeskolelovens § 5 er følgende fag obligatoriske:

Dansk – engelsk - kristendomskundskab * - historie – samfundsfag – idræt – musik – billedkunst – håndarbejde – sløjd – hjemkundskab – matematik - natur/teknik – geografi – biologi - fysik/kemi.

Derudover indgår efter folkeskolelovens § 7 følgende obligatoriske emner: Færdselslære - sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Henvendelser om og spørgsmål i forbindelse med hjemmeundervisning

Alle henvendelser om og spørgsmål i forbindelse med hjemmeundervisning af børn bosat i Albertslund skal rettes til skoleafdelingen, att. den pædagogisk administrative konsulent.