Retningslinjer for befordring af elever på Albertslunds folkeskoler


A. Buskørsel

1.A Tosprogede børn, der visiteres til en anden skole end distriktsskolen, tilbydes kørsel mens de undervises på et basisdanskhold i 0. klasse.
2.A Elever, der går i specialklasser tilbydes kørsel med skolebus efter indstilling fra skolelederen.
3.A Til elever, der har særlige behov ydes der kørsel med skolebus efter "hjælp til selvhjælp-princippet".

B. Kørsel med taxa

1.B Efter ansøgning fra forældrene og evt. fornøden dokumentation bevilger skolelederen kørselsordning til elever, der på grund af sygdom eller handicap ikke selv kan transportere sig til skole.

2.B Elever, der pga. sygdom – f.eks. et brækket ben, ikke selv kan komme til skole, kan få bevilget taxakørsel til og fra skole/SFO. Der bevilges maks. 2 kørsler pr. dag i en given periode.

C. Buskort kan udstedes efter følgende retningslinjer:

1.C Tosprogede børn, der visiteres til en anden skole end distriktsskolen, tilbydes kørsel mens de undervises på et basis-dansk hold. Der ud-stedes buskort til børnene i 1. klasse.

2.C Tosprogede elever, der tidligere har haft basis-dansk på den visiterede skole og som vælger at blive gående på skolen, tilbydes buskort til og med 4. klasse

3.C Elever, der indskrives i modtagelsesklasse kan bevilges buskort til de offentlig busser, hvis det skønnes nødvendigt. Bevilling af buskort afgøres af skolelederen

4.C Børnehaveklassebørn der har længere skolevej end 2½ km.

5.C 1.- 3. klasse elever der har længere skolevej end 2½ km. (Gælder ikke basis-dansk elever, se under punkt. 1. B & 2. B)

6.C 4.- 6 klasse elever der har længere skolevej end 6 km.

7.C 7. - 9. klasse elever der har længere skolevej end 7 km.

8.C 10. klasse elever der har længere skolevej end 9 km.

9.C Der kan endvidere udstedes buskort til elever, der er gangbesværede o. lign.

D. Buskort kan ikke udstedes når:

1.D Forældrene selv har valgt anden skole end distriktsskolen.