Skolebiblioteker


Undervisningsmaterialesamlingen

Der findes en kommunal fællessamling under læremiddelkonsulentens ledelse og administration. Samlingen omfatter klassesæt, enkelteksemplarer og av-materiel.

Fra den kommunale fællessamling udlånes materialer til skoler og institutioner under afdeling for Skole og Uddannelse.

Samarbejde

Skolebibliotekerne samarbejder med folkebiblioteket bl.a. med henblik på gen-sidig information om materialeanskaffelser, koordinering af materialevalg og etablering af fælles kulturtilbud.

Rådgivende netværk

Der er nedsat et kommunalt netværk, som i samarbejde med læremiddelkonsu-lenten vedtager fælles indkøb.

Netværket skal rådgive skolerne i valg af undervisningsmidler, sikre en rationel, kontinuerlig og økonomisk forsvarlig undervisningsmiddelforsyning, samt give mulighed for at koordinere skolernes anskaffelse af undervisningsmidler.

I møderne deltager læremiddelkonsulenten og skolebibliotekarer fra skolerne.

Netværket tiltrædes af en børnebibliotekar fra folkebiblioteket.

Biblioteks- og materialekendskab

Eleverne undervises i brug af skolebibliotekets samlinger, i informationssøgning samt i anvendelse af både analoge og digitale kataloger.

Eleverne skal være fortrolige med søgning i skolebibliotekets database, kunne anvende udlånssystemet og være orienteret om materialesamlinger uden for skolen, specielt folkebiblioteket.

Åbningstid

Skolebiblioteket skal stå til rådighed for skolens elever og pædagogiske personale.
Antallet af åbningstimer og tid til andet skolebiblioteksarbejde afgøres på den enkelte skole.