10. klasses undervisning under Ungdomskoleloven


Børne- og Undervisningsudvalget har bestilt et notat til belysning af Ungecen-trets 10. klasses tilbud. Tilbuddet beskrives kort i det følgende notat.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at: "Ungecenterets 10. klasses tilbud skal fagligt stå mål med det niveau, som folkeskoleloven foreskriver. Dette vil blive fastsat i vedtægten for det nye Ungecenter." Derfor er der udarbejdet et ved-tægtsforslag, hvor det fremgår, at 10. klasse lever op til folkeskolelovens Kap. 2a, § 19, a-i.

I forslaget til vedtægter for Ungecentret, fremgår det af kapitel 2, § 11 vedr. Ungecenterbestyrelsens beføjelser og opgaver:

§ 11. Ungecenterbestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fremgår af lov om Ungdomsskoler, bekendtgørelse om Ungdomsskolens virksomhed, herunder almen fritidsundervisning, specialundervisning og heltidsundervisning samt 10. klasse, samt de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for Ungecenteret.

Herunder skal Ungecenteret tilbyde undervisning i 10. klasse samt afsluttende afgangsprøver, der på alle punkter følger Folkeskolelovens Kapitel 2 a, § 19, stk. a-i

Ungecentret er således forpligtet til at følge Folkeskolelovens kapitel 2a, § 19, hvori beskrives 10. klasses struktur og indhold, se side 2. Det er i henhold til denne paragraf 10. klasses undervisning skal afvikles – uanset om det gøres under Folkeskoleloven eller Ungdomsskoleloven.

Kommunalbestyrelsen vedtog tillige den 15. maj 2012 at organiseringen af 10. klasses undervisningen skal indarbejdes i den kommende styrelsesvedtægt for Ungecentret. Der arbejdes iøvrigt pt. på en revision af Kapitel 6 bilag 2.B i Vedtægten for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen.

Således vil Ungecenteret tilbyde undervisning på 10. klassetrin under Ung-domsskoleloven. Ungecenterets 10. klasses tilbud står i alt indhold, omfang og prøver mål med tilsvarende tilbud under folkeskoleloven.
10. klasse er særligt rettet mod kommunens unge, og eleverne tilbydes under-visning på forskellige temalinjer.

På alle temalinjer indgår undervisning i de obligatoriske fag: dansk, matematik og engelsk. Samfundsfag og kristendomskundskab/religion indgår i undervis-ningen på temalinjen. Tysk og fysik/kemi er tilbudsfag. ¬Idræt tilbydes på en idrætslinje og/eller som valgfag.
Eleverne skal deltage i mindst 21 timers (28 lektioner) undervisning ugentligt. Brobygningsforløb indregnes i elevens ugentlige timetal. Ungecenterets 10. klasses elever kan indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10. klasseprøve i de obligatoriske fag og tilbudsfagene. Ungecentrets 10. klas-ses elever kan indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10. klasse prøve i de obligatoriske fag og tilbudsfagene. Ungdomsskoleloven giver, (modsat Folkeskoleloven), eleverne mulighed for at gå til 9. klasses afgangsprøve i de frivillige tilbudsfag: tysk og fransk. Ungdomsskolen har allerede et samarbejde med Det 10. Element vedr. tysk.

Ungecenteret informerer om 10.klasse til eleverne i kommunens 9. klasser. De kommende elever har frit valg mellem de tilbudte temalinjer. Ledelse på Unge-centeret foretager klassedannelse ud fra de kommende elevers valg. De udbudte temalinjer oprettes, hvis der er tilstrækkeligt elevgrundlag.

Derudover kan det tilføjes, at indretningen af vandrehallen/studiecentret på Ungecentret er revideret efter input og ønsker fra Brugermødet på det 10. Ele-ment den 29.01.13, således at der bliver pc-arbejdspladser og biblioteksfacilitet i et delvist aflukket område.