Skolebestyrelser


Skolebestyrelser

Skoleråd

Der er valg til skolebestyrelserne hvert 4. år – samme år som den nyvalgte Kommunalbestyrelse tiltræder. Dvs. at de næste valg er i 2014, 2018 og så fremdeles. En stor del af det administrative arbejde med valglister, valgkort og valgbestyrelser bliver koordineret centralt fra Rådhuset, og der bliver sendt særligt materiale ud til skolerne, når det er valgår. Det er også en central konto, der dækker de fleste udgifter i forbindelse med valg til skolebestyrelser.

Alle forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelser i kommunen tilbydes et abonnement på Danmark Lærerforenings fagblad "Folkeskolen" og forældrein-teresseorganisationen Skole og Forældres blad "Skolebørn".
Afdelingen for Skoler og Uddannelse tilmelder alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer til abonnementet. Hvis man ikke ønsker abonnementet, gives meddelelse til Skoler og Uddannelse.
Regningen på de to abonnementer betales af Skoler og Uddannelse.

Det er borgerligt ombud at være medlem af en skolebestyrelse, og udtræden af bestyrelsen kan derfor kun finde sted efter skriftlig ansøgning til Skoler og Uddannelse, der kvitterer for ansøgningen og efterfølgende giver skolelederen besked om at indkalde den næste suppleant på listen.
Hvis der ikke er flere suppleanter på listen, planlægges suppleringsvalg.
Skoler og Uddannelse samler én gang årligt alle ændringer i bestyrelserne i en orientering til Børne- og Undervisningsudvalget, som ifølge lovgivningen skal godkende til- og fratrædelser på vegne af Kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at et udtrådt bestyrelsesmedlem i praksis bliver suppleret med det samme men formelt ikke er udtrådt, før Børne- og Undervisningsudvalget har taget orienteringen til efterretning.

En administrativ medarbejder i Skoler og Uddannelse sørger for indberetning af ændringer til tidsskrifterne "Folkeskolen" og "Skolebørn". En pædagogisk-administrativ konsulent i Skoler og Uddannelse har ansvaret for at holde oversigt over alle aktuelle medlemmer af kommunens skolebestyrelser ajour.

I Albertslund Kommune gives der ikke diæter for deltagelse i skolebestyrelses-arbejde, ligesom der ikke er mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet. Retningslinjer for den centrale konto for skolebestyrelsesudgifter Hver skole har via pulje 1 midlerne fået tildelt midler til dækning af udgifter i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet. De løbende udgifter til afholdelse af de ordinære møder i skolebestyrelsen, inkl. bespisning m.m. afholdes altså af skolen. Derudover administrerer Skoler og Uddannelse en central konto til dækning af udgifter til ekstraordinære møder, kurser, rejser m.m. i forbindelse med skole-bestyrelsesarbejde. Eksempel på udgifter der kan dækkes af den centrale skolebestyrelseskonto:• Udgifter til afholdelse af temaweekend for skolebestyrelser • Udgifter til oplægsholder, bespisning m.m. ved afholdelse af ekstraordinære møder, konferencer eller lign. i skolebestyrelsen • Indkøb af bøger, film eller andet relevant materiale til brug for bestyrel-sens arbejde • Deltagergebyr/transport/bespisning for skolebestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder, kurser, konferencer og lign, der har relation til sko-lebestyrelsens arbejde • Udgifter i forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsens møder med skolens øvrige forældre om skolebestyrelsens arbejde • Andre "særlige udgifter" i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet

Kontoen kan ikke anvendes til:

• Udbetaling af diæter til skolebestyrelsesmedlemmer • Dækning af udgifter som de ovenstående for forældre eller ansatte, der ikke er medlemmer af skolebestyrelsen

Ansøgning om udbetaling af midler fra skolebestyrelseskontoen sendes til Skoler og Uddannelse, der umiddelbart kan oplyse, om der er penge på kontoen.
Hvis der er flere ansøgninger end midler på kontoen, vil en ligelig fordeling af midlerne til bestyrelserne på kommunens 5 skoler blive tilstræbt.

NB: for at lette administrationen er der fastsat en bagatelgrænse på 1000 kr. for udbetaling fra kontoen.