Skoleråd


Skolebestyrelser

Skoleråd

Hver skolebestyrelse vælger en forældrevalgt som medlem i Skolerådet. Desu-den vælger hver skolebestyrelse en forældrevalgt suppleant. Valget foretages på skolebestyrelsens konstituerende møde. Valgperioden følger skolebestyrel-sernes valgperiode.Børne- og Undervisningsudvalgets formand deltager i Skolerådets møder. Andre politikere fra Børne- og Undervisningsudvalget kan inviteres til at deltage. Herudover deltager skolechefen som tilforordnet samt en medhjælper for denne i Skolerådets møder.

Skolerådets medlemmer vælger af deres midte en formand og en næstformand.
Formanden leder Skolerådets møder.

Skolerådet holder 3 møder årligt.Stk.2. Til et af årets møder indbydes de samlede skolebestyrelser, inklusiv skoleledere, medarbejder- og elevrepræsentanter til at deltage i et møde med det samlede Børne- og Undervisningsudvalg. På dette møde behandles et bredere skolepolitisk tema. Det årlige fællesmøde planlægges af forvaltningen med inddragelse af Skolerådets ideer til mødeindholdet.

Stk. 3. Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.4. Afdeling for Skoler og Uddannelse fungerer som sekretariat for Skolerå-det.