Vejledning om undervisning af elever uden cpr.nr. i M-gruppen (modtageklasserne) på Herstedvester Skole


Regelgrundlaget

Børn er iht. folkeskolelovens § 32 undervisningspligtige, hvis de har ophold i Danmark i mere end 3 mdr. Skolegangen bør påbegyndes snarest muligt, også selvom spørgsmålet om varigheden af barnets ophold i Danmark endnu ikke er afgjort.

Undervisningsministeriet oplyser, at børn, der ikke er folkeregisteret i DK og derfor ikke har noget cpr. nummer, pga. Danmarks tilslutning til FN's børnekon-vention, i nogle tilfælde også er omfattet af den generelle undervisningspligt. Det gælder f.eks. i den periode, hvor en familie søger om opholdstilladelse, eller evt. har fået afslag på dette, men har anket sagen og derfor har et såkaldt "processuelt ophold". Det er dog en betingelse, at der foreligger dokumentation for, at der er indgivet ansøgning om opholdstilladelse, sådan at barnet har fået et udlændingenummer, og at et af barnets forældre enten er folkeregisteret i Danmark eller ligeledes ansøger om opholdstilladelse.

Da barnet er omfattet af den generelle undervisningspligt, er barnet også omfattet af folkeskolelovens øvrige bestemmelser, herunder også bestemmelserne om frit skolevalg. Det frie skolevalg er dog begrænset til at omfatte skoler, der har et specifikt modtagelsesklasselignende undervisningstilbud. Det betyder, at familiens opholdskommune dermed har pligt til at betale for skoletilbudet.

Barnet skal ligeledes have ophold (adresse) i Albertslund.

I den periode, barnet er indskrevet i M-gruppen uden cpr.nr., skal PPR derfor indgå i sags-arbejde med barnet, hvis skolelederen på Herstedvester Skole indstiller, at det er nødvendigt af hensyn til barnets faglige, psykiske og sociale undervisning .

Procedure

Barnet skoleindskrives via tosprogskonsulenten

Børn der kommer til DK direkte fra udlandet indskrives i folkeskole via Skole og Uddannelse. Konkret skal familien opsøge tosprogskonsulenten (Skole og Uddannelse), der har ansvar for at undersøge, om barnet har ret til at modtage undervisning i DK.

Tosprogskonsulenten undersøger først, om barnet er registreret i folkeregiste-ret.

Hvis barnet ikke er registreret undersøges, hvem der bor på den adresse, for-ældrene angiver, at de bor på. Børn/forældres udlændingenummer noteres, hvis de har et sådant – det står i deres pas eller kvittering for at have indgivet ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis barnet allerede har et CPR-nummer, henvises familien uden videre til Her-stedvester Skole, der varetager undervisningstilbuddet på Albertslund Kommu-nes vegne i modtagelsesklasserne, kaldet M-gruppen.

Hvis barnet ikke har et CPR-nummer, undersøger tosprogskonsulenten, om barnet har lovligt, evt. processuelt, ophold i Danmark og dermed ret til at mod-tage undervisning i DK. Dette gøres ved at slå far/mors CPR-nummer op (hvis de har sådan et) i CPR-registeret eller ved at slå op i Udlændingeportalen for at undersøge, hvilken status barnets sag har. Udlændingeservice kan evt. kontak-tes

Hvis barnet har lovligt eller processuelt ophold, kan barnet indskrives i modta-gelsesklasse på Herstedvester Skole, også selvom barnet ikke har et cpr.nr og dermed ikke er opført i folkeregisteret.

Hvis barnet ikke har et cpr.nr. endnu kontaktes Tabulex med henblik på at få oprettet et fiktiv cpr.nr.

Hvis barnet midt i forløbet modtager et cpr.nr. skal al historik overføres til det nye cpr.nr. Det er ikke nok blot at indskrive fra den pågældende dag.

Skoleafdelingen følger op på sagen

Hvis familien har indgivet ansøgning om familiesammenføring, som behandles i Udlændingeservice, har barnet fået et udlændingenummer, der borger for at sagen ikke er afvist som åbenlyst grundløs. Barnet kan forblive indskrevet i skolen, så længe sagen kører eller et afslag er anket.

Forældrene skal gøres opmærksomme på, at de selv skal give besked til sko-len, når der sker ændringer i deres sag.

Skoleafdelingen er ansvarlig for med jævne mellemrum (ca. hver 6. måned) at kontakte tosprogskonsulenten, der undersøger, om børn uden cpr. nummer indskrevet i modtagelsesklasse/seniorklasse fortsat har ret til at gå i skole. Det gøres ved, at tosprogskonsulenten undersøger sagens status i Udlændingeser-vice.

Opgavens omfang

Der kommer jævnligt børn til modtagelsesklasserne, der ikke har noget CPR-nummer, og antallet af sager svinger fra 5-25 om året.