Retningslinjer vedrørende udslusning af M-gruppe-elever til almenklasser


6 – 18 årige børn/unge, der kommer til Albertslund fra udlandet, starter dansk-indlæringen i M-gruppen på Herstedvester Skole.

Udslusning efter afsluttet basisdansk-undervisning på M-holdene til en normal-klasse

Efter afsluttet undervisning i basisdansk (maksimum 2 år) udsluses eleven til sin distriktsskole. Ønsker eleven at fortsætte på Herstedvester Skole, men ikke er distriktsbarn, kan dette kun imødekommes, såfremt der er færre end 24 elever i klassen, jf. den almene fordelingsordning i kommunen. Forældre kan altid ønske sit barn flyttet til distriktsskolen, når undervisningen i basisdansk er gennemført.

Den modtagende skole forpligter sig på at prioritere et kortere indslusningsfor-løb til den udslusede elev via skolens supplerende dansk-timer for at sikre en god start for eleven i normalklassen. Indslusningsforløbet skal læses sammen med eleven i normalklassen.

Den modtagende skole forpligter sig til efter ovennævnte kortere indslusnings-forløb at sikre den udslusede M-elev supplerende undervisning i dansk som andetsprog, indtil der ikke er behov længere, jf. bekendtgørelsens § 3. Ligele-des skal skolerne sikre en løbende sprogvurdering af basisdansk-eleven gen-nem hele skolegangen, indtil der ikke længere skønnes behov for supplerende undervisning, jf. bekendtgørelsens § 10. Sprogvurderingen finder sted med et kommunalt besluttet sprogmateriale: "Vis, hvad du kan".