Aflønning i fleksjob

360 grader rundt om fleksjob


Den væsentligste fravigelse fra ordinære vilkår efter overenskomsten, er fastsættelsen af lønnen i et fleksjob.

Lønnen fastsættes som udgangspunkt i grundlønnen i den overenskomst der dækker det tilbudte arbejde, uanset uddannelse og anciennitet.

Lønnen fastsættes som følger:

  • Lønnen fastsættes som udgangspunkt som grundlønnen eller begyndelseslønnen i vedkommende overenskomst eller tjenestemandsaftale.
  • Udover grundlønnen eller begyndelseslønnen kan der ydes kvalifikations- og/eller funktionsløn og/eller resultatløn efter de sædvanlige kriterier i den pågældende overenskomst. Forhandling om aflønning ud over grundlønnen eller begyndelseslønnen skal afholdes, hvis der fremsættes begæring om dette fra (lokale) repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation eller arbejdsgiveren.

Hvis der ikke kan opnås enighed med den forhandlingsberettigede organisation, kan arbejdsgiveren beslutte at fastsætte lønnen, dog minimum som grundlønnen eller begyndelseslønnen.

Eksempelvis kan det være relevant at yde kvalifikationsløn for erfaring, hvis medarbejderen har været ansat i en årerække, og funktionsløn hvis vedkommende varetager særlige funktioner. Vær opmærksom på at disse løntrin ikke er tilskudsgivende, men skal betales af arbejdsstedets lønsum.

Endelig er der i særlige tilfælde mulighed for at fastsætte lønnen lavere end grundlønnen. I disse tilfælde er det Fællesforvaltningen der har ansvaret for forhandling af løn- og ansættelsesvilkår, og der skal opnås enighed med den faglige organisation. Der kan være tale om en ansættelse, hvor vedkommende kun kan arbejde meget få timer, og det derfor vil være relevant at aflønne lavere end grundlønnen.

Ansatte i fleksjob skal forhandles på lige fod med det øvrige personale, det vil sige at den forhandlingsberettigede organisation til enhver tid kan bede om en forhandling af den fleksjobansatte.