Referencer og straffeattester

For at sikre, at det er den rigtige person, der ansættes skal der tages reference og hvis det er relevant indhentes straffeattest


Husk at tage referencer, inden stillingen tilbydes. Som hovedregel skal der kun tages referencer på den ansøger, som man ønsker at tilbyde stillingen.

Referencetagning kan supplere ansættelsesudvalgets billede af ansøgeren. Men referencetagning er ikke nogen garanti for, at det er den rigtige medarbejder, som I ansætter.

At tage referencer kræver at ansøgeren siger ja til det – et udtrykkeligt samtykke. Spørg derfor altid om det er i orden at tage en reference. Referencen skal tages af den leder, der har kompetencen til at ansætte.
At tage referencer er omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at den leder, der tager referencen, har pligt til at skrive de oplysninger ned, som vedkommende får, og at den, der giver referencen, ved, at oplysningerne bliver skrevet ned.

Lederen må kun stilles spørgsmål, der har betydning for ansøgerens evne til at varetage den aktuelle stilling.

Link: Skema til referencetagning

En arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om rent private forhold, herunder racemæssig eller etniske baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige og seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, familiestridigheder, og misbrug.
Derfor må man ved indhentelse af reference heller ikke spørge til disse forhold. Hvis man som leder ønsker at spørge hertil, skal man først kontakte en personalekonsulent i ØS.
Hvis referencen er til ugunst for ansøgeren, har ansøgeren ret til at kommentere oplysningerne, inden der træffes en endelig afgørelse om, hvem der skal ansættes. Lederen indkalder ansøgeren til et møde, og lederen har pligt til at notere, de bemærkninger ansøgeren har til referencen

Straffeattester
Obs: hvornår skal der indhentes straffeattester?

Der er tre typer af straffeattester:
1. Den private straffeattest
2. Attesten til politi og offentlige myndigheder (den udvidede straffeattest)
3. Børneattest ("pædofiliattest")

Du kan læse om de 3 forskellige former for straffeattester her.

Ved alle ansættelser, hvor medarbejderen har eller har mulighed for at få direkte kontakt med børn under 15 år, skal kommunen indhente den udvidede straffeattest og børneattest. Kravet gælder også for frivillige, studerende og samboende til dagplejere.
Attester skal kun indhentes, hvis personen har en fast tilknytning til arbejdspladsen. Du kan læse mere om børneattester, og hvornår de skal indhentes, her.

Straffeattester derudover indhentes efter en konkret vurdering.
Den private straffeattest kan ansøger selv skaffe, mens de to andre skal bestilles digitalt af lederen via nem-ID. Ansøgeren skal digitalt give samtykke til, at attesterne indhentes.
• Log ind med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
• Angiv årsag til bestilling af attesten
• Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
• Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
• Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter
• Ved flere personer: Der kan bestilles offentlige straffeattester på op til 50 personer ad gangen. Der skal angives ét personnummer og navn i hver linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
• Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
• Underskriv med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
• Bestillingen sendes til politiet
• Udskriv evt. kvittering
• Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)
• Attesten bliver sendt til myndighedens digitale postkasse

Her er link til bestilling af attester. (Link virker ikke)

Ansatte med kontakt til børn kan først begynde i den nye stilling, når der er modtaget en tilfredsstillende udvidet straffeattest og børneattest.
Lederen må kun indhente attester på den ansøger, arbejdspladsen ønsker at ansætte. Lederen vurderer også, om attesterne giver anledning til at revurdere tilbuddet om ansættelse.
Er attesterne tilfredsstillende, laver lederen et notat om, at de er indhentet og ikke har givet anledning til bemærkninger. Hvis straffeattesterne er til ugunst for ansøgeren, har ansøgeren ret til at kommentere oplysningerne, inden der træffes en endelig afgørelse om, om ansøgeren skal ansættes. Lederen indkalder ansøgeren til et møde og skal notere de bemærkninger, som ansøgeren har.
Efter attesterne er behandlet, laver lederen et notat på personalesagen om, at attesterne er indhentet og var tilfredsstillende. Derefter skal attesterne makuleres.