Procedure for ansættelse af ledige i seniorjob

Hvem gør hvad, når en ledig ønsker et seniorjob?


Et seniorjob er et job, kommunen har pligt til at tilbyde ledige seniorer, der bor i kommunen. Det er en betingelse, at den ledige kan få et seniorjob efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring og at fristerne for, hvornår der skal søges et seniorjob, bliver overholdt.

Et seniorjob skal give en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere i den enhed, hvor seniorjobbet oprettes. Det betyder, at der skal være tale om merbeskæftigelse. En person kan på den måde ikke ansættes i en ordinær stilling, der bliver ledig.

Staten yder refusion for en del af lønudgiften til seniorjobbere.

Personer der har ret til et seniorjob:
• er ledige medlemmer af en A-kasse,
• der har brugt deres ret til dagpenge efter de er fyldt 55 år,
• og som ved fortsat medlemskab af en A-kassen og betaling af efterlønsbidrag,
• opfylder anciennitetskravet for at få efterløn, når de når efterlønsalderen.

En person med ret til et seniorjob kan søge om seniorjobbet tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber.

Kommunen har pligt til at ansætte personen i seniorjobbet senest 2 måneder efter den dag, hvor ansøgningen er modtaget, dog tidligst dagen efter at dagpengeperioden er udløbet.

Får personen ordinært arbejde inden der er gået 2 måneder fra dagpengeretten er brugt, har personen stadig ret til et seniorjob, hvis personen igen bliver ledig, uden at have optjent ret til dagpenge igen. Personen skal søge om et seniorjobbet inden 2 måneder efter ophøret i det ordinære job. I de tilfælde har kommunen 2 måneder til at finde et seniorjob og til at ansætte i jobbet.

Det samme gælder, hvis en person i et seniorjob får et ordinært arbejde, og bliver ledig inden der er optjent ret til dagpenge igen. Dog har kommunen i sådan en situation kun 1 måned til at finde et seniorjob og til at ansætte i jobbet.

Hvis en seniorjobber, flytter til en anden kommune, har seniorjobberen ret til at fortsætte i seniorjobbet. Seniorjobberen kan også vælge, at få et seniorjob i den nye bopælskommune. Seniorjobberen kan tidligst søge om et seniorjob i den nye bopælskommune 3 måneder før flytningen og senest samtidig med ophøret i seniorjobbet i fraflytningskommunen. Den nye kommune skal ansætte seniorjobberen senest 2 måneder efter den dag, hvor ansøgningen er modtaget, dog tidligst samtidig med flytningen til den nye kommmune.

• Ansøgningen om seniorjob sendes til Albertslund Kommune, Økonomi & Stab. Det er den lediges A-kasse, der rådgiver personen om, om der er ret til et seniorjob og betingelserne for at få et seniorjob.

• Når Albertslund Kommune har modtaget ansøgningen om et seniorjob kontakter Økonomi & Stab Jobcenteret. Kontaktperson i jobcenteret er p.t. Linda Blaaberg (7416).

• Økonomi & Stab inviterer herefter til og holder en samtale med ansøgeren for at afdække kvalifikationer og interesser med udgangspunkt i CV'et. Lederen fra det/de arbejdsområde/r, det på baggrund af CV'et kan være relevant at tilbyde et seniorjob indenfor, deltager i samtalen

• Økonomi & Stab kontakter ansøgerens A-kasse for at sikre at betingelserne for at få et seniorjob er opfyldt; at ansøgeren er medlem af A-kassen og har ret til efterløn

• Økonomi & Stab afdækker i samarbejde med lederen inden for relevante områder, hvor der kan være et seniorjob, der matcher ansøgerens kvalifikationer og interesser.

På baggrund af afdækningen inviteres ansøgeren til samtale af lederen af den enhed, hvor et konkret seniorjob kan tilbydes. Lederen og medarbejderrepræsentanter for de ansatte i den enhed, hvor seniorjobbet tilbydes, medvirker ved samtalen for at fastlægge seniorjobbets indhold.

• Lederen udfylder ansættelsesblanket, herunder dato for hvornår seniorjobberen kan gå på efterløn, og forhandlerskema og indberetter det til KMD. KMD sender et ansættelsesbrev, hvor det står, hvornår ansættelsen udløber; på samme måde som en tidsbegrænset ansættelse

• Økonomi & Stab orienterer A-kassen om ansættelsen i seniorjobbet.

• Økonomi & Stab orienterer Jobcenteret om ansættelsen i seniorjobbet

Seniorjobbet skal bringes til ophør:

• På den dato, hvor seniorjobberen når efterlønsalderen. Ophøret sker uden at tage hensyn til de almindelige opsigelsesvarsler i overenskomsten. Det skal fremgå af ansættelsesblanketten, hvornår seniorjobberen kan gå på efterløn. Det vil herefter være indtastet i lønsystemet, hvornår ansættelsen udløber, på samme måde som en tidsbegrænset ansættelse.

• Hvis seniorjobberen afslår et rimeligt ordinært arbejde, som er formidlet af Jobcenteret. Et seniorjob, kan dog først bringes til ophør efter fristen for at klage over afgørelsen er udløbet. Klagefristen er 4 uger. Klager seniorjobberen, kan seniorjobbet først bringes til ophør, når der er taget stilling til klagen.

• Hvis seniorjobberen ikke har indbetalt kontingent eller efterlønsbidrag til A-kassen eller har meldt sig ud af A-kassen, så seniorjobberen ikke længere kan gå på efterløn ved efterlønsalderen. Et seniorjob kan dog først bringes til ophør efter fristen for at klage over afgørelsen er udløbet. Klagefristen er 4 uger. Klager seniorjobberen, kan seniorjobbet først bringes til ophør, når der er taget stilling til klagen

• Derudover kan seniorjobberen afskediges efter de almindelige regler, hvis der er et grundlag for det. Afskedigelsen sker efter indstilling fra den enkelte leder, og Økonomi & Stab har kompetencen til at afskedige.

Det er Jobcenteret, der giver Albertslund Kommune besked, hvis seniorjobberen afslår et rimeligt ordinært arbejde, der er formidlet af Jobcenteret. Beskeden gives til Økonomi & Stab.

Det er på samme måde A-kassen, der giver Albertslund Kommune besked, hvis seniorjobberen ikke overholder sine forpligtelser overfor A-kassen, så seniorjobberen ikke kan gå på efterløn ved efterlønsalderen. Beskeden gives til Økonomi & Stab.

Når der gives besked fra Jobcenteret eller A-kassen, sender Økonomi & Stab et brev om partshøring til seniorjobberen om ophør af seniorjobbet med kopi af brevet fra Jobcenteret eller A-kassen. Der gives 24 timer til at svare på partshøringen. Hvis der på baggrund af partshøringen fortsat er grundlag for at bringe ansættelsen til ophør meddeles det til seniorjobberen, med kopi til arbejdsstedet og KMD. Ansættelsen ophører uden yderligere varsel.

Uanset hvad grunden er til at seniorjobbet ophører, skal Økonomi & Stab give besked til A-kassen om det.

Seniorjobbere er omfattet overenskomster og aftaler og den lovgivning, der gælder for ordinært ansatte. Dog gælder der særlige regler for ophør af seniorjobbet, som beskrevet ovenfor.

Hvis Albertslund Kommune ikke ansætter en seniorjobber inden for de frister, der er i loven om seniorjob, skal kommunen betale en kompensation til seniorjobberen. Kompensationen er et beløb, der svarer til størrelsen af de arbejdsløshedsdagpenge, som seniorjobberen modtog ved dagpengeperiodens udløb fratrukket de arbejdsindtægter, som seniorjobberen får i perioden med kompensation.

Du finder her blanketten til seniorjob. 

 

Tryk her, for at åbne blanketten.