Hvem gør hvad – ophør af seniorjob

Hvem gør hvad, når en ledig ønsker et seniorjob?


Seniorjobbet skal bringes til ophør:

• På den dato, hvor seniorjobberen når efterlønsalderen. Ophøret sker uden at tage hensyn til de almindelige opsigelsesvarsler i overenskomsten. Det skal fremgå af ansættelsesblanketten, hvornår seniorjobberen kan gå på efterløn. Det vil herefter være indtastet i lønsystemet, hvornår ansættelsen udløber, på samme måde som en tidsbegrænset ansættelse.

• Hvis seniorjobberen afslår et rimeligt ordinært arbejde, som er formidlet af Jobcenteret. Et seniorjob, kan dog først bringes til ophør efter fristen for at klage over afgørelsen er udløbet. Klagefristen er 4 uger. Klager seniorjobberen, kan seniorjobbet først bringes til ophør, når der er taget stilling til klagen.

• Hvis seniorjobberen ikke har indbetalt kontingent eller efterlønsbidrag til A-kassen eller har meldt sig ud af A-kassen, så seniorjobberen ikke længere kan gå på efterløn ved efterlønsalderen. Et seniorjob kan dog først bringes til ophør efter fristen for at klage over afgørelsen er udløbet. Klagefristen er 4 uger. Klager seniorjobberen, kan seniorjobbet først bringes til ophør, når der er taget stilling til klagen

• Derudover kan seniorjobberen afskediges efter de almindelige regler, hvis der er et grundlag for det. Afskedigelsen sker efter indstilling fra den enkelte leder, og Økonomi & Stab har kompetencen til at afskedige.

Det er Jobcenteret, der giver Albertslund Kommune besked, hvis seniorjobberen afslår et rimeligt ordinært arbejde, der er formidlet af Jobcenteret. Beskeden gives til Økonomi & Stab.

Det er på samme måde A-kassen, der giver Albertslund Kommune besked, hvis seniorjobberen ikke overholder sine forpligtelser overfor A-kassen, så seniorjobberen ikke kan gå på efterløn ved efterlønsalderen. Beskeden gives til Økonomi & Stab.

Når der gives besked fra Jobcenteret eller A-kassen, sender Økonomi & Stab et brev om partshøring til seniorjobberen om ophør af seniorjobbet med kopi af brevet fra Jobcenteret eller A-kassen. Der gives 24 timer til at svare på partshøringen. Hvis der på baggrund af partshøringen fortsat er grundlag for at bringe ansættelsen til ophør meddeles det til seniorjobberen, med kopi til arbejdsstedet og KMD. Ansættelsen ophører uden yderligere varsel.

Uanset hvad grunden er til at seniorjobbet ophører, skal Økonomi & Stab give besked til A-kassen om det.