Forhandlermappen

Forhandlermappen indeholder en række redskaber og oplysninger, der giver dig et godt grundlag for de kommende forhandlinger. Det drejer sig om beregningsværktøjer, lønstatistikker, person- og organisationsoplysninger, beskrivelse af forretningsgange mm.


Forhandlingsparterne har i fællesskab udarbejdet en introduktion til lønstatistik i samarbejde med FLD. Publikationen "Lønstatistik for begyndere – en introduktion" kan downloades via hjemmesiden www.personaleweb.dk. Skrivelsen er en introduktion til lønstatistik og tager udgangspunkt i et forhandlingseksempel, hvor der gives et grundlæggende kendskab til nogle typiske opgørelsesmetoder og de mest almindelige begreber.

Nogle af nøgleordene i forbindelse med forhandlingerne er grundighed og forberedelse.

Forud for forhandlingerne skal du altid checke overenskomster og eventuelle forhåndsaftaler for dit område. Dette er for at se, hvad du som minimum skal yde den ansatte i henholdsvis funktionsløn og kvalifikationsløn.

Forud for forhandlingerne skal du udarbejde dine egne forslag. Her kan du med fordel tage udgangspunkt i kommunens overordnede lønpolitik og forvaltningens/afdelingens dellønpolitik, når du skal begrunde dine forslag - vær opmærksom på, at tillæg altid er pensionsgivende. Det skal også fremgå af aftalen, hvordan funktionstillæg kan opsiges, eller under hvilke omstændigheder tillægget bortfalder.

Når du har udarbejdet dine forslag skal de prioriteres. På den måde har du på forhånd gjort dig klart, hvilke forslag du "vil" have igennem, og hvilke forslag der er mindre vigtige. Denne prioritering behøver ikke at være kendt af organisationen på forhånd!

Udveksling af forslag mellem organisationen og dig selv bør ske samtidigt og typisk forud for første møde. Den samtidige udveksling forhindrer, at den ene part drager fordel af den andens forberedende arbejde, og dermed er i stand til at tilpasse sit forslag. Samtidigt giver udvekslingen af forslag et fingerpeg om de områder, hvor "slagene skal slås".

Beregning af den økonomiske konsekvens dels ved ens egne forslag og dels ved organisationens forslag kan ske i Decentral Lønstyring's simuleringsdel.

Selve forhandlingen kan være en hård proces. Undgå at føle dig irriteret, presset eller på anden måde utilpas. Det er helt almindeligt at bede om en pause i forhandlingen, hvis du har behov for at tænke dig om, beregne forslagene eller skal undersøge noget. Du kan altid trække på Personaleafdelingen, også telefonisk midt i en forhandling, hvis du savner råd eller vejledning.

For at undgå senere misforståelser eller diskussioner er det vigtigt, at forhandlingsresultatet underskrives inden modparten forlader forhandlingen

Efter endt, vellykket forhandling skal det originale forhandlingsskema sendes indberettes i LPA-portalen og arkiveres i acadre.Du tager en kopi af skemaet til medarbejderen og afholder lønsamtalen på denne baggrund.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Fridberg eller Karen Møller Hansen.

1. Den decentrale leder forbereder forhandling

 • læs overenskomsten
 • læs eventuel forhåndsaftale
 • udskriv lønstatistik (fra forhandlermappen)
 • udskriv eventuelt de relevante rapporter fra Decentral Lønstyring: R-021 Medarbejder lønsammensætning og R-020 medarbejder oplysninger
 • beregning af puljer – hvad har du at forhandle med? – hvad koster dine forslag?
 • tjek kommunens lønpolitik og dellønspolitikker
 • begrund dine forslag
 • prioriter dine forslag
 • Center for Ledelse og Personale yder rådgivning, hvis er du i tvivl om beregninger, begrundelser eller andet.


2. Den faglige organisation indkaldes til forhandling

 • find ud af hvem der har kompetencen til at forhandle – er det organisationen centralt, lokalafdelingen eller den lokale tillidsrepræsentant, anvend maske til indkaldelsesbrev. Du kan finde liste over tillidsrepræsentanter i IPL-systemet under MED-organisationen.
 • aftal eventuel udveksling af forhandlingsforslag med den faglige organisation
 • medsend lønstatistik og eventuelt også udskrifter fra Decentral Lønstyring. (NB hvis rapport R-020 medsendes skal cpr.-nr. slettes)

3. Forhandling

 • Center for Ledelse og Personale yder bistand ved selve forhandlingen, hvis det ønskes. Du skal selv rette henvendelse, hvis du ønsker bistand.
 • du kan altid kontakte Center for Ledelse og Personale under selve forhandlingen, hvis du har brug for rådgivning
 • det er altid bedst at mødes "i øjenhøjde". Dermed menes, at såfremt den faglige organisation sender en central forhandler tilrådes det, at du beder Center for Ledelse og Personale om at deltage.
 • der udarbejdes et referat af forhandlingen som begge parter underskriver

4. Forhandlingsresultatet underskrives

 • forhandlingsskemaet skal altid anvendes til underskrivning af forhandlingsresultatet
 • husk at der ikke er indgået nogen aftale, før forhandlingsresultatet er underskrevet af begge parter
 • i visse tilfælde kan det være mest hensigtsmæssigt og tidsbesparende at underskrive aftalen i forbindelse med afslutning af forhandlingen (forudsat, at man har opnået enighed)
 • kan det ikke lade sig gøre, fremsendes forhandlingsskemaet i 2 underskrevne originaler til den faglige organisation. Skemaerne underskrives af den faglige organisation og den ene original sendes tilbage til den decentrale leder
 • det er dig som decentral leder, der har ansvaret for at få forhandlerskemaet underskrevet

5. Forhandlingsresultatet indberettes i LPA-portalen

 • Forhandlerskemaet arkiveres i acadre. KMD skriver brev til medarbejderen og indberetter i lønsystemet.

6. Den decentrale leder orienterer medarbejderen

 • det er dig, som decentral leder, der har ansvaret for, at medarbejderen orienteres om forhandlingsresultatet
 • der afholdes en lønsamtale, hvor den decentrale leder redegør for forhandlingsresultatet overfor medarbejderen
 • der stilles ikke krav om, at de medarbejdere, der ikke har opnået lønfremgang ved de årlige lønforhandlinger, skal indkaldes til lønsamtale.

Forslag til indhold i aftaler om resultatløn

Der henvises til brug af Decentral Lønstyring.


Formålet med mødeindkaldelsen er at få en god start på forhandlingerne og få aftalt de proceduremæssige detaljer ved at udveksle forhandlingsmateriale.

På visse områder kan det være en fordel at koordinere forhandlingerne mellem flere afdelinger/forvaltninger. Det bør der gøres opmærksom på ved indkaldelsen, f.eks. ved at angive, at deltagerne er fra forskellige afdelinger/forvaltninger. For så vidt angår HK- og Djøf-området tager Center for Ledelse og Personale initiativ til en fælles koordinering i kommunen.

Udformningen af forslag til udveksling er hhv. et temperamentsspørgsmål og et spørgsmål om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i den givne situation. Det er vigtigt, at I forinden får aftalt med den forhandlingsberettigede part, hvilken form der anvendes.

Her er et par eksempler:

I kan vælge blot at udveksle en liste med de navne, I ønsker at forhandle. Det har en ulempe i forhold til organisationernes mulighed for forberedelse og længden af forhandlingerne.
I kan vælge at indsende forhandlingsskemaerne (uden det fulde CPR-nr.) med oplysninger om begrundelser, men uden angivelse af trin/tillæg. Det kræver, at I har gennemtænkt alternative forslag.
Fordelen ved at udveksle forslag er, at forberedelsen for begge parter bliver mere effektiv og kvalificeret.

Skabelon til forhandlingsindkaldelse

 

 

 

Forhandlingsreferatet skal du skrive, når forhandlingen er afsluttet. Her skal det fremgå, hvilke forslag, der har været forhandlet. Det kan evt. ske med henvisning til de forslag, som er udvekslet før forhandlingerne.

Af referatet skal det klart fremgå hvilke medarbejdere, der har været forhandlet. Det er ikke nødvendigt at nævne de enkelte medarbejdere, men det er vigtigt, at det fremgår hvilken gruppe af medarbejdere forhandlingen omfatter (fx "kontorpersonale ansat ved Skattekontoret", "pædagoger ansat ved vuggestuen Rosenly" etc.)

Herved sikres, at alle medarbejdere har været vurderet. Det betyder ikke, at I skal tale om hver enkelt, men at I, i forbindelse med jeres forberedelse, er nået frem til, hvem der skal forhandles, og at det er disse medarbejdere, I fremsender forslag om.

Det er vigtigt, at I fastholder teksten "Parterne er enige om, at der er gennemført forhandlinger om individuel indplacering af ..... for perioden....", herved sikres, at både Albertslund Kommune og den faglige organisation, har forholdt sig til den enkeltes lønindplacering uanset om det har resulteret i en lønforbedring for den enkelte eller vedkommende bibeholder sin hidtidige indplacering.

Hvis der opnås enighed om at udskyde forslag til næste årlige lønforhandling, bør det fremgå af referatet.

Endeligt er det helt afgørende, at aftaler om funktionsløn evt. kan opsiges med et varsel svarende til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Skabelon til forhandlingsreferat