Arbejdstid

Den generelle regulering af arbejdstiden, deltidsarbejde og adgang til højere timetal


Arbejdstiden reguleres generelt af overenskomster, arbejdstidsaftaler og lokale arbejdstidsaftaler. Den normale ugentlige arbejdstid på fuld tid er 37 timer om ugen. En normal ugentlig arbejdstid på deltid er på under 37 timer.

Hvis den normale ugentlige arbejdstid skal ændres for en medarbejder, er det en væsentlig ændring af medarbejderens vilkår. Se afsnittet i lederhåndbogen om væsentlige vilkårsændringer.

Der gælder et generelt princip om ikke-forskelsbehandlingaf medarbejdere på deltid.

Det betyder, at en medarbejder på deltid ikke må behandles på en mindre gunstig måde end medarbejdere på fuld tid.

Kun i de situationer, hvor der er objektive og saglige forhold, der kan begrunde, at medarbejdere på deltid og fuldtid bliver behandlet forskelligt, er det i orden.

Den enkelte leder har pligt til at tilbyde ledige timer til medarbejdere på deltid, hvis de varigt ønsker at gå op i tid, og hvis de opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet i forhold til arbejdstid, - sted og opgaver mv.

De ledige timer skal være permanente timer, og medarbejdere på et tjenestested har ret til at søge timerne forud for alle andre.

Der er ikke noget krav om, at timerne skal tilbydes medarbejdere på deltid på nogen bestemt måde. Men den måde, der vælges, skal være meldt klart ud til medarbejderne.

Ledige timer kan udbydes f.eks.
•På kommunens intranet
•På tjenestestedets opslagstavle
•Ved brev eller mail til medarbejderne på deltid
•På et personalemøde
•Andet

De ledige timer kan tilbydes mundtligt/og eller skriftligt, men det anbefales, at tilbuddet bliver givet skriftligt for at skabe klarhed over, hvem tilbuddet retter sig mod, og hvad der ligger i tilbuddet.

Der er ikke noget krav om, at den procedure, der vælges, skal være den samme for hele kommunen eller for en hel forvaltning.

Når tjenestestedet udbyder ledige timer, skal det fremgå:
•Hvor mange timer der udbydes
•Hvad arbejdsopgaverne er
•Hvornår de ledige timer er placeret
•Hvor arbejdsstedet er
•Hvilken overenskomstgruppe timerne udbydes til
•Hvem ansøgningen skal stiles til
•Hvad ansøgningsfristen er
•Andet relevant, f.eks. særlige kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage timerne
•Om der skal bruges særlige skemaer til ansøgningen

Det er arbejdspladsen, der vurderer og beslutter, om medarbejdere på deltid, der søger om ledige timer, opfylder kravene til de kvalifikationer, der er nødvendige i stillingen med udgangspunkt i hensynet til, at opgaverne fortsat skal løses fagligt forsvarligt.

Derudover kan opgavernes naturlige tidsmæssige placering på dagen udelukke, at de ledige timer konkret kan gives til en medarbejder på deltid, eller deles mellem flere medarbejdere på deltid, hvis de allerede har arbejdstimer på det tidspunkt, hvor timerne ligger.

Generelt træffes beslutningen derfor ud fra driftsmæssige hensyn. Medarbejdere der har søgt, har krav på et skriftligt afslag med begrundelse.

Medarbejderne kan enten gå op eller ned i tid, hvis det passer ind i driften. Læs her hvordan.

Albertslund Kommune er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads og forsøger  derfor i videst muligt omfang at imødekomme ønsker om ændring af arbejdstiden.

De fleste medarbejdere ansættes på et fast antal timer, men det kan ske, at der i løbet af medarbejderens ansættelse sker ting, der gør, at den oprindelige arbejdstid ikke længere, eller for en periode, ikke harmonerer med medarbejderens privatliv eller arbejdspladsens behov.

Af samme grund er det muligt, at leder og medarbejder kan aftale, at ændre medarbejderens arbejdstid enten permanent eller for en periode med tilsvarende regulering af lønnen, hvis det er foreneligt med driften af arbejdspladsen, herunder økonomien.

Man kan aftale, at medarbejderen kan gå op eller ned i tid inden for overenskomstens rammer. Nogle overenskomster rummer mulighed for, at medarbejderen kan gå op i tid til mere end 37 timer, også kaldet plustid.

Tidsbegrænset eller permanent
Hvis en medarbejder f.eks. ønsker, at gå ned i tid fra 37 til 30 timer pr. uge i en periode på 2 år, skal lederen vurdere om det hænger sammen med driften af den enkelte arbejdsplads. Hvis der f.eks. er en anden medarbejder, som ønsker at gå op i tid for en periode på 2 år, er det muligt at lave en aftale med tidsbegrænsning, hvilket sikrer at medarbejderne  kan vende tilbage til deres oprindelige arbejdstid efter 2 år.

Hvis ovenstående  ikke er tilfældet, er det ikke sikkert, at det er muligt at lave en tidsbegrænset aftale af hensyn til driften. I stedet vil det måske være muligt at lave en permanent aftale. I det tilfælde vil medarbejderen dog ikke være sikret at kunne gå op i tid igen på et senere tidspunkt. Men det vil altid være muligt at tale med lederen om, hvorvidt det er muligt at gå op i tid, hvis medarbejderen ønsker det.

Det kan også være, at en leder har en langtidssyg medarbejder og derfor har et ønske om, at en eller flere medarbejdere går op i tid for en periode af hensyn til driften. Det vil kunne aftales med den enkelte medarbejder inden for rammerne af den pågældende overenskomst.


Kræver altid konkret vurdering
Det vil i alle tilfælde være en konkret vurdering, hvorvidt det er muligt at aftale ændring af arbejdstiden. Ved vurderingen skal lederen lægge vægt på de driftsmæssige vilkår lokalt herunder økonomien og borgernes behov, lige så vel som der skal tages hensyn til medarbejderens ønske om ændring af arbejdstid.

Der er undtagelser
Hvis medarbejderen ønsker ændring af sin arbejdstid pga. forhold som er omfattet af ’aftale om fravær af familiemæssige årsager’, f.eks. fordi medarbejderen er bevilget tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn med nedsat funktionsevne eller plejevederlag til pasning af døende i hjemmet, vil medarbejderen ofte være berettiget til det, og ovenstående vurdering omfatter derfor ikke medarbejdere i denne situation. I dette tilfælde skal lederen kontakte en personalekonsulent, der kan lave et brev til medarbejderen, der beskriver ændringen og de vilkår, der knytter sig til ændringen.

Vigtigt for ledere at huske
I forbindelse med indgåelse af aftaler om ændring af arbejdstid skal lederen huske at iagttage reglerne om adgang til højere timetal for medarbejdere på deltid. Du kan læse mere herom via nedenstående links til medarbejdersiden:

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/loen-personale/under-ansaettelsen/arbejdstid/adgang-til-hoejere-timetal-for-medarbejdere-paa-deltid//

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/loen-personale/under-ansaettelsen/arbejdstid/hvordan-skal-ledige-timer-udbydes//

Har du som leder lavet en aftale om ændring af arbejdstid for en medarbejder, skal du huske at registrere det i Rollebi. Du skal registrere det på den enkelte medarbejder under ”vedligehold medarbejder”, ”ændring af arbejdstid”. Hvis ændringen er tidsbegrænset skal det anføres i bemærkningsfeltet for, hvilken periode ændringen gælder. Ved spørgsmål kan du kontakte en personalekonsulent.