Fravær af andre familiemæssige årsager

Når tvingende familiemæssige årsager giver ret til frihed


Medarbejdere har ret til kortvarig frihed, når der er tvingende årsager som sygdom og ulykke i familien, der gør det nødvendigt, at medarbejderen er til stede øjeblikkeligt.

Medarbejdere, der er forældre til børn under 14 år, har ret til frihed med løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn indenfor de seneste 12 måneder, når barnet er indlagt på hospitalet eller i forbindelse med at være indlagt på hospitalet opholder sig hjemme.

Det ud over gælder, at:
•Forældrene til sammen ikke har ret til frihed i mere end 5 arbejdsdage inden for de seneste 12 måneder
•Forældrene skal kunne dokumentere at barnet er/ har været indlagt, hvis arbejdspladsen ønsker det
•Forældrene ikke har ret til fravær med sædvanlig løn efter reglerne om ret til frihed med løn ved børns indlæggelse på hospital, i umiddelbar forlængelse af at forældrene har haft ret til hel eller delvis frihed med løn efter reglerne om pasning af alvorligt syge børn under 18 år.

Forældre skal forstås som biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, der har forældremyndighed over barnet.

Medarbejdere, der er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis frihed med løn, når de opfylder betingelserne for at få dagpenge. Medarbejderen skal selv søge om ret til dagpenge i den kommune, medarbejderen bor i.

Arbejdspladsen kan dog begrænse medarbejderens mulighed for fravær med løn til 1 måned om året pr. barn.

Medarbejdere har ret til tjenestefrihed i det antal timer, medarbejderen får tabt arbejdsfortjeneste fra den kommune medarbejderen bor i, når:
•Medarbejderen hjemme forsørger et barn under 18 år
•Barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
•Barnets tilstand giver ret til tabt arbejdsfortjeneste. Medarbejderen skal selv søge om tabt arbejdsfortjeneste i den kommune medarbejderen bor i

Arbejdspladsen har dog mulighed for at begrænse retten til frihed til 1 år pr. barn. Efter 1 år kan der aftales yderligere frihed.

Ønsker medarbejdere at passe nærtstående, der ønsker at dø hjemme, kan de søge om at få bevilget plejevederlag af den kommune, de bor i.

Bliver der bevilget plejevederlag har medarbejderen ret til hel eller delvis frihed med sædvanlig løn. Kommunen har til gengæld ret til det plejevederlag, som medarbejderen ville have fået, hvis ikke medarbejderen fik løn fra Kommunen.

Det er i øvrigt en betingelse, at:


•Medarbejderen giver arbejdspladsen besked om, at medarbejderen ønsker plejeorlov og at det sker senest samtidig med, at medarbejderen søger den kommune medarbejderen bor i, om plejevederlag

Medarbejderen giver arbejdspladsen besked om, hvornår medarbejderen forventer at begynde på plejeorloven, og hvor længe medarbejderen forventer at orloven varer

•Medarbejderen skal senest 2 hverdage efter at den nærtstående er død give besked til arbejdspladsen om, hvornår medarbejderen begynder på arbejdet igen.

Medarbejderen har pligt til at begynde på arbejdet igen senest 14 dage efter, at den nærtstående er død, hvis der ikke er aftalt andet

•Hvis plejeforholdet bliver afbrudt skal medarbejderen give arbejdspladsen besked om det hurtigst muligt. Medarbejderen skal også give besked om, hvornår medarbejderen begynder at arbejde igen, og medarbejderen har pligt til at begynde at arbejde igen 14 dage efter at plejeforholdet er afbrudt, hvis der ikke er aftalt andet