Orlov og tjenestefrihed

Med og uden løn


I Albertslund Kommune har alle medarbejdere, der har ret til løn under sygdom, ret til frihed med løn, ved:

 • Eget bryllup, 2 dage dog kun hvis den ene af dagene er bryllupsdag, ellers kun den nærmest følgende arbejdsdag
 • Barns bryllup, 1 dag, hvis det er en hverdag.
 • Eget sølvbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
 • Eget guldbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag
 • Eget diamantbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag
 • Eget jubilæum, 25 år, 40 år, 50 år, 1 dag
 • Dødsfald i den nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
 • Begravelse i den nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
 • Akutte tandlægebesøg, som det ikke er muligt at lægge uden for arbejdstiden
 • Akutte lægebesøg, eller besøg i en konsultation, der ikke har åbent uden for arbejdstid
 • Eksamen på Forvaltningshøjskolen og på skole, som kræves af kommunen i forbindelse med ansættelsesforhold, 1 dag på eksamensdage og 1 dag, dagen før eksamen, hvis denne er en arbejdsdag.

Nærmeste familie skal forslås som: Forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende, ægtefæller, børn svigerbørn og børnebørn

BEMÆRK, at der ikke gives tjenestefrihed ved flytning.

Tjenestemænd har ret til orlov uden løn, hvis de eller deres ægtefælle eller samlever:
•Sendes til udlandet, som led i Danmarks udviklingssamarbejde med udviklingslandene
•Sendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
•Ansættes i Grønlands Hjemmestyre/ kommuner med mere

Overenskomstansatte har ikke den samme ret som tjenestemænd til at få orlov uden løn. Hvis en overenskomstansat søger om orlov uden løn, er det derfor op til den enkelte arbejdsplads at vurdere, om orloven kan gives.

Medarbejdere har ret til børnepasningsorlov, hvis de er forældre til børn, der endnu ikke er fyldt 9 år og som er født,
•før den 1. januar 2002
•eller i perioden fra den 1. januar 2002 til den 26. marts 2002, og forældrene ikke har valgt at følge de (dengang) nye regler om fleksibel barselsorlov

Forældrene har ret til minimum 8 uger og højst 13 ugers orlov.

De enkelte led i en ansøgningsprocedure om børnepasningsorlov er:
•Medarbejderen søger skriftligt arbejdspladsen om orlov og vedlægger en ansøgningsblanket, som medarbejderen har fået fra A-kassen eller arbejdsformidlingen. Ansøgningen sendes senest 8 uger før orloven ønskes.
•Arbejdspladsen påtegner ansøgningen og indberetter det i Lønportalen.
•Medarbejderen får en foreløbig godkendelse fra KMD.
•Den kommune medarbejderen bor i, påtegner ansøgningen. For medarbejdere der bor i Albertslund sørger KMD for det. Medarbejdere, der ikke bor i Albertslund skal selv sørge for påtegningen, i den kommune de bor i.
•Når ansøgningen er påtegnet skal den sendes til arbejdsformidlingen. For medarbejdere, der bor i Albertslund sørger KMD for det. Medarbejdere, der ikke bor i Albertslund skal selv sørge for det.
•Når arbejdsformidlingen har godkendt ansøgningen sender KMD en bekræftelse til medarbejderen og til arbejdspladsen.

En medarbejder kan få tjenestefrihed med eller uden løn, hvis medarbejderen er valgt til et borgerligt ombud.

Tjenestefrihed til borgerligt ombud skal så vidt muligt ske gennem omlægning af arbejdet.

Der gives tjenestefrihed uden løn, hvis der betales et vederlag for ombudet, eller der er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste.

Der gives tjenestefrihed med løn, hvis der ikke betales et vederlag for ombuddet, eller der ikke er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste. Ombud som domsmand og nævning anses for at være ulønnet.

Tjenestefrihed med løn kan fås i et antal arbejdstimer, der svarer til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. år. Hvis det er nødvendigt med tjenestefrihed ud over 6 uger, sker der et fradrag i lønnen.

Eksempler på ombud, hvor medarbejdere kan få tjenestefrihed med løn:
•Domsmænd
•Nævninge
•Tilforordnede ved valg til Europaparlamentet, Folketinget, Kommunalbestyrelsen
•Afgivelse af vidneforklaring, uanset om der gives godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

BEMÆRK at det ikke er et borgerligt ombud, at være:
•Tilforordnet ved valg til skolenævn
•Medlem af et menighedsråd

En medarbejder har ret til orlov til at aftjene værnepligt. Det er dog en betingelse, at medarbejden været ansat i mindst 9 måneder og i gennemsnitligt mindst 8 timer om ugen.

Medarbejderen skal give besked til kommunen om hvornår indkaldelsen er senest to uger efter, at medarbejderen har fået indkaldelsen.

Medarbejdere har ikke krav på løn fra Albertslund Kommune under den første indkaldelse. Ved senere indkaldelser har medarbejderen krav på løn i den måned indkaldelsen finder sted og måneden efter.

Medarbejdere har ret til frihed med løn i det omfang der er nødvendigt for at medarbejden kan møde til session.

Ved uddannelse, bevilget af kommunen, ydes tjenestefrihed for den del, der foregår indenfor kursistens normal daglige arbejdstid. Undervisning udenfor den normale daglige arbejdstid, godtgøres ikke.

En undervisningsdag på 6 timer eller derover sidestilles med en hel arbejdsdag.