Muligheder efter Rammeaftale om Seniorpolitik

Seniorpolitik og senioraftaler


KTO's rammeaftale om seniorpolitik giver ikke ret til senioraftaler, men beskriver de rammer, der kan laves aftaler indenfor, og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at der kan laves en senioraftale. Vær opmærksom på, hvem der har kompetencen til at lave en senioraftale, se afsnittet i lederhåndbogen om kompetencefordelingen i personalesager.

Der er tre typer af aftaler: Seniorstillinger, generationsskifteaftaler og fratrædelsesaftaler.

Seniorstillinger
Seniorstillinger kan laves for medarbejdere, der er fyldt 52 år. Rammeaftalen om Seniorpolitik giver følgende muligheder ved aftale om en seniorstilling:

•Seniorstillingen kan være en ny eller eksisterende stilling
•Hvis lønnen er lavere i seniorstillingen end i den stilling, medarbejderen kom fra, kan der gives et tillæg, der maksimalt udligner forskellen mellem lønnen i den stilling, medarbejderen kommer fra, og seniorstillingen
•Hvis ansættelsen i en seniorstilling er på et lavere timetal end i den stilling, medarbejderen kom fra, kan lønnen i enkelte særlige udlignes. Udligningen kan dog maksimalt være forskellen mellem lønnen i seniorstillingen på fuld tid og lønnen i seniorstillingen på nedsat tid
•En tjenestemand, der går over i en seniorstilling, bevarer retten til tjenestemandspension efter løn og timetal i den stilling, medarbejderen kom fra. Ikke-tjenestemænd bevarer retten til pensionsbidrag efter lønnen og timetal i den stilling, de kom fra.
•Ved aftaler om en seniorstilling kan det aftales, at der gives der en særlig bonus, når medarbejderen fratræder, hvis medarbejderen fratræder efter at være fyldt 62 år
•Hvis den samlede løn er væsentligt lavere i seniorstillingen, kan der tillægges op til 2 års ekstraordinær pensionsalder til tjenestemænd, der er 55 år, når de går over i seniorstillingen, og som ikke fratræder, før de er fyldt 62 år. Ekstraordinær pensionsalder kan gives, så medarbejderen maksimalt får 37 års pensionsalder, dog maksimalt den pensionsalder, som medarbejderen ville have fået ved at blive ved med at være ansat, indtil medarbejderen fylder 70 år
•For ikke-tjenestemænd kan der på det tidspunkt, hvor medarbejderen fratræder, indbetales op til 2 års pensionsbidrag, hvis den samlede løn er væsentligt lavere i seniorstillingen, under de samme betingelser som for tjenestemænd

Generationsskiftestillinger
Generationsskiftestillinger kan laves for chefer og ledere, der er fyldt 54 år. Rammeaftale om Seniorpolitik giver følgende muligheder ved aftale om en generationsskiftestilling:

•Generationsskiftestillinger er aftaler om særlige vilkår for fortsat at være ansat i den nuværende stilling i et nærmere fastsat tidsrum og herefter fratræden
•Generationsskiftestillinger kan højst vare i 6 år og tidspunktet for fratræden kan tidligst være, når chefen eller lederen er fyldt 60 år

I aftalen om en generationsskiftestilling kan indgå:
◦Et løntillæg
◦En fastholdelsesbonus, eller
◦En pensionsforbedring

Eller kombinationer af de tre muligheder.

Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler kan laves for medarbejdere, primært efter længerevarende ansættelse. Der kan laves en aftale om en godtgørelse på indtil 6 måneders løn.

•For tjenestemænd, der er fyldt 60 år og som går på pension, når de fratræder, kan der laves en aftale om 4 års ekstraordinær pensionsalder. Ekstraordinær pensionsalder kan gives, så medarbejderen maksimalt får 37 års pensionsalder, dog maksimalt den pensionsalder, som medarbejderen ville have fået ved at blive ved med at være ansat, indtil medarbejderen fylder 70 år
•Det kan aftales, at procentfradraget reduceres eller bortfalder ved overgang til pension
•For ikke-tjenestemænd, der er fyldt 60 år, og som selv siger op, kan der laves en aftale om indbetaling af 4 års ekstraordinært pensionsbidrag ved fratræden. Indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag kan ikke bevirke en samlet indbetaling, der er større, end hvad der kunne være indbetalt ved fratræden som 70 årig
•Ikke-tjenestemænd kan i forbindelse med, at de fratræder, gives op til 6 måneders tjenestefrihed med sædvanlig løn
•BEMÆRK, at der gælder særlige regler for tjenestemænd i den lukkede gruppe og for reglementsansatte