Løn eller dagpenge under sygdom

Når en medarbejder bliver syg


Medarbejdere på månedsløn får løn under sygdom. Arbejdspladsen får i stedet de sygedagpenge, som medarbejderen har ret til fra sin bopælskommune (sygedagpengerefusion).

For at arbejdspladsen kan få dagpenge fra den ansattes hjemkommune, skal sygefravær registreres i fraværssystemet med det samme, når medarbejderen melder sig syg. Det er lige så vigtigt at registrere, når medarbejderen ikke er syg længere.

Arbejdspladsen har ret til refusion, når medarbejderen:

•har været i arbejde mindst 120 timer i de sidste 13 uger
•har ret til arbejdsløshedsdagpenge
•netop har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder
•er elev i lønnet praktik i en anerkendt uddannelse

Man kan ikke få refusion for de første 30 dage, medarbejderen er syg.

Arbejdspladsen har ret til dagpenge fra den 1. fraværsdag, når:

•en ny medarbejder bliver syg inden for de første 8 uger efter at være ansat, når vedkommende tidligere har været tilknyttet arbejdsmarkedet
•en medarbejder er i fleksjob
•en medarbejder har en godkendt § 56 aftale, se næste afsnit
•en medarbejder har graviditetsgener
•en medarbejder er delvist raskmeldt efter længere tids sygdom

Kommunens lønadministration indhenter sygedagpengerefusion ud fra de oplysninger, som arbejdspladsen har indberettet i lønsystemet. Indberettes fraværet for sent, kan det koste sygedagpenge i en periode.

Medarbejderens pligter under sygdom
En sygemeldt medarbejder har pligter overfor både arbejdspladsen og hjemkommunen. Medarbejderen skal:

• melde sig syg til arbejdsgiveren.

• være fuld uarbejdsdygtig på grund af sygdom.(Ellers skal vedkommende arbejde delvist.)

• underskrive de fremsendte dagpengeskemaer.

• medvirke ved bopælskommunens opfølgning.

• følge lægens anvisninger. (I nogle tilfælde kan man afvise en bestemt behandling uden at miste sin ret til sygedagpenge.)

• medvirke til at blive rask.

• medvirke til, at arbejdsgiveren kan få dagpengerefusion.

Overholder en medarbejder ikke sine pligter overfor hjemkommunen, vil arbejdspladsen få et brev om, at hjemkommunen påtænker at stoppe refusionen.

Arbejdspladsen kan få ret til at modregne de penge, som den mister i manglende refusion, i den ansattes løn.

Kontakt derfor en personalekonsulent i Økonomi og Stab hurtigst muligt, hvis I får et brev om mulig bortfald af sygedagpengerefusion. De vil hjælpe med enten at få genoptaget udbetaling af refusion eller sørge for adgang til at modregne tabet.

Jobafklaringsforløb

Når en medarbejder har været sygemeldt i mindst 22 uger, kan hjemkommunen beslutte, at vedkommende skal følge et særligt jobafklaringsforløb.

Den sygemeldte vil ikke længere have ret til sygedagpenge, men i stedet ressourceforløbsydelse. Ydelsen svarer til den kontanthjælp, som vedkommende ville kunne få.

Under forløbet skal den ansatte fortsat have løn under sygdom. Arbejdspladsen kan kun få refusion, svarende til ressourceforløbsydelsen, som er mindre end dagpengesatsen (dagpenge kontra kontanthjælp).

NB! Hvis en ansat overgår til et særligt forløb, og refusionen dermed ændres, får arbejdsstedet besked pr. brev. Det er VIGTIGT, at brevet sendes videre til Lønadministrationen, da de skal søge om at få refusion i den nye ydelse. Ellers kan arbejdspladsen miste refusionen.

"§ 56" aftaler
Der kan laves en § 56 aftale med en medarbejders hjemkommune, hvis der er høj risiko for, at den ansatte bliver syg mere end 10 dage på et år på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.

En § 56 aftale kan også laves, hvis en tidligere sygemeldt medarbejder skal have ambulant behandling, for eksempel genoptræning, mindst fire timer om ugen, eller i forbindelse med fravær grundet fertilitetsbehandlinger.

Aftalen giver arbejdspladsen mulighed for at få sygedagpengerefusion fra den første dag, medarbejderen er syg, eller for de timer hvor medarbejderen for eksempel er til genoptræning.

En §56 aftale kan højst laves for 2 år ad gangen, og den dækker kun fravær på grund af den lidelse, som aftalen handler om.

Aftalen kan indgås mellem medarbejder og arbejdsgiver ved at udfylde en blanket DP211. Medarbejderen skal derefter aflevere blanketten i sin hjemkommune, som skal godkende aftalen, evt. efter indhentelse af dokumentation fra medarbejderens læge.

Når der foreligger en godkendt aftale iht. §56, skal aftalen indberettes til Lønportalen.