Hvorfor trivsel?

Trivsel skaber vækst og udvikling både for medarbejderen, organisationen og samfundet.


Center for Stress og Trivsel skriver, at "Trivsel hos medarbejdere og ledere er den absolut væsentligste kilde til gode præstationer og virksomhedens konkurrenceevne.

Når medarbejdere trives og har en stærk fornemmelse af mening på arbejdspladsen, yder de maksimalt, viser undersøgelser. De arbejder hårdere, har færre sygedage, er mere lærevillige og løser problemer mere effektivt. Desuden er de mere entusiastiske i forandringsprocesser og lærer hurtigere at leve med dem. Og slutteligt forholder medarbejdere, som trives, sig langt mere positivt til kollegerne. Det mindsker opslidende konflikter, mobning og chikane, som hvert år koster danske virksomheder millioner af kroner.

Trivsel er ikke et spørgsmål om at gøre søde og rare ting for sine medarbejdere. Trivsel bør være et fundamentalt grundvilkår, som kun kan opstå, når medarbejderne og organisationen som helhed er i balance. Det handler om at sikre, at medarbejderne er tilstrækkeligt udfordrede og tilstrækkeligt støttede i at nå deres mål."

Derfor er god ledelse også en væsentlig del af det at trives. Men god ledelse kræver ikke bare en god leder, det kræver også at medarbejderne spiller sammen med lederen om ledelsen.

God ledelse skabes i fællesskab. Lederen kan ikke gøre det alene.

Trivsel skabes via en indsats på fire niveauer, nemlig:

 • Individniveau
 • Gruppeniveau
 • Ledelsesniveau
 • Organisationsniveau
 • Du er opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger
 • lærer dine egne faresignaler i forhold til stress at kende og holder øje med, om de står på i længere tid ad gangen. Det kan f.eks. være søvnmangel, hjertebanken eller hovedpine
 • sørger for at koble af og være fysisk aktiv i dagligdagen
 • er en god kollega – spørger og lytter til andre
 • taler med andre om det, der stresser dig – både dine kolleger og din leder
 • taler med din nærmeste leder om, hvordan du trives
 • holder dig orienteret om politikker på din arbejdsplads om arbejdsmiljø, sygefravær, stress, mobning o.l.
 • støtter aktivt op om de initiativer, der sættes i gang på din arbejdsplads – f.eks. trivselsmålinger og efterfølgende dialog og handlingsplaner
 • I opbygger gode sociale relationer i gruppen
 • er opmærksomme på at holde en god omgangstone – også i pressede situationer
 • holder øje med, om nogle i gruppen mistrives
 • planlægger gruppearbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed, fremdrift og positive forventninger til opgaverne
 • sørger for at afklare roller og ansvar indbyrdes i gruppen
 • tilpasser løbende, hvordan I organiserer jeres arbejde, så I trives bedst muligt
 • modtager nye kolleger i jeres arbejdsgruppe på en imødekommende måde
 • støtter aktivt op om de initiativer, der sættes i gang på jeres arbejdsplads – f.eks. trivselsmålinger og efterfølgende dialog og handlingsplaner
 • Lederen er opmærksom på, at medarbejdere er forskellige, og gør en indsats for at lære den enkeltes ressourcer og behov at kende
 • Hjælper den enkelte medarbejder med at cope: skaber forudsætninger for, at medarbejderen kan have positive forventninger til, at han/hun kan klare sine opgaver
 • Kommunikerer klart og tydeligt, så medarbejderen har klare mål
 • Sørger for sammenhæng mellem det, der siges og det, der gøres
 • Sætter rammer for arbejdsgruppers trivsel – hjælper på vej frem for at træffe beslutninger
 • Taler om trivsel med den enkelte medarbejder og med gruppen – også uden for medarbejderudviklingssamtalen
 • Prioriterer tid og ressourcer til at arbejde med trivsel og bakker aktivt op om trivselsprocesser, som sættes i gang på arbejdspladsen
 • Lærer at cope med egen stress, så den ikke smitter af på medarbejderne
 • Organisationen prioriterer arbejdet med trivsel højt og afsætter de nødvendige ressourcer – både tid og penge
 • Igangsætter trivselsprocesser, der omfatter grundigt forarbejde, kortlægning af trivslen, indsigt i problemerne, udvælgelse af de problemer man vil fokuserer på og endelig handling og opfølgning
 • Sikrer stærk ledelse og engagement i forbindelse med trivselsarbejdet
 • Tænker trivsel ind i strategier, politikker, mål og indsatser på personaleområdet
 • Sikrer at de nødvendige redskaber er til stede i forbindelse med eksempelvis medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og afskedigelsessamtaler samt i den generelle arbejdsmiljøindsats
 • Sørger for åben og hyppig information ved forandringer, så medarbejderne kan opleve forudsigelighed og få positive forventninger til kommende opgaver