Før noget sker

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


Før noget sker, skal I gøre jer en række overvejelser omkring mange emner. Nedenfor kan I se forslag til, hvilke emner det kan være.

I skal også lave forskellige skemaer og beredskabskort m.v. og sikre, at oplysningerne på disse er nemt tilgængelige og at alle ved, hvor de skal finde oplysningerne.

Vi anbefaler, at I laver et detaljeret beredskabskort (se nedenfor) som også indeholder oplysninger om, hvor telefonlister, omsorgslister mm. kan findes. F.eks. "Oplysningerne sidder i det blå ringbind, der findes i kontor xxx på hylde to yderst til venstre." Det er vigtigt, at oplysningerne er hurtige og nemme at finde frem i en kritisk situation.

Den lokale retningslinje og de materialer I har udarbejdet skal evalueres på de lokale MEDmøder eller personalemøder med MEDstatus 2 gange årligt. På denne måde sikrer I også, at der er et løbende fokus på hvor man finder oplysningerne også i de perioder, hvor der ikke sker noget.

Alle kolleger bør kunne yde kollegial førstehjælp. Den kollegiale førstehjælp skal gives af en person, som ikke selv er påvirket af situationen.

Se vejledning fra Branchearbejdsmiljørådet:

Kollegial førstehjælp 

og Kommunens notat om håndtering af vold:

Sådan håndterer vi vold mod ansatte

 

 

Når der kommer nye medarbejdere, bør der ligger en velkomstpakke klar, med introduktion til arbejdsmiljøet, herunder den udarbejdede retningslinje.

Velkomstpakken kan f.eks. indeholde:

 • Præsentation af arbejdsmiljøorganisationen
 • Hvad kan du bruge din AMR til?
 • Brandinstruks
 • Rygeregler
 • Hjertestarter
 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsskader
 • Sygefravær/sygemelding
 • Handleplan mod mobning
 • Handleplan mod vold og trusler om vold
 • Trivsel
 • Pskykologisk rådgivning (Falck Healthcare)
 • Støj
 • Øvrig information (Medarbejdersiden)

Alle ansatte kan få psykologisk rådgivning eller akut krisehjælp - også i tilfælde af vold eller trusler om vold.

Læs mere om psykologisk rådgivning her

 

Selv om man som borger (eller anden) ikke får sine krav opfyldt, skal man føle sig godt behandlet.
Holdningen fra alle medarbejdere over for borgere eller andre bør være imødekommenhed og hjælpsomhed – også hvis borgeren kommer uanmeldt.

Den anerkendende tilgang er en metode til at få en konstruktiv kultur. I den anerkendende tilgang er fokus på hvad der er gået godt i en proces og hvad man gerne vil have, fremfor at have fokus på fejl og problemer. Hvis fokus er på hvad der gik godt, lærer man noget andet, end man gør ved at have fokus på fejlene.   

Læs mere om den anerkendende tilgang her.

 

Enhederne skal vurdere om der er behov for elektroniske hjælpemidler eller andet, f.eks. en form for alarm

 • Skal man have bærbare alarmer – hvilken slags?
 • Skal vi have ID-kort?
 • Andet?

Hvad kan indgå i en beredskabsplan?

Har I samtaler med borgere eller andre, som kan finde på at reagere voldsomt i forbindelse med en sagsafgørelse eller myndighedsbeslutning, så er det vigtigt, at I allerede har drøftet denne risiko og jeres erfaringer omkring dette, så I kan forholde jer til det i jeres beredskabsplan.

 

Her er eksempler på indhold, som kunne være relevante for en beredskabsplan: 

 • Indret kontoret hensigtsmæssigt. Ingen løse genstande, billeder osv.
 • Hold møde et sted, hvor der er en flugtvej – lav en hurtig risikovurdering
 • Orienter andre om mødet. Det kan være en kollega, din leder eller vagten, hvis du er på Rådhuset
 • Overvej, hvornår trækker man sig eller stopper mødet i utide?
 • Alarm / tryk på overfaldsknap. Hvor sidder alarmen og hvor meget skal der til, før man udløser den?
 • Kontakt til leder og AMR - navn, telefonnummer, kontornummer, mail adresse kan fremgå
 •  Psykologisk Rådgivning (Falck healthcare)
 • Arbejdsskadeanmeldelse
 • Skal der skrives i borgers journal eller andre log bøger?
 • Registrer hændelsen
 • Skal pårørende kontaktes?
 • Hold dig ajour med viden
 • Hvad gør I hjemme hos borgeren?
 • Hvilke forventninger kan I have til hinanden?
 • Hvad gør I, hvis I er alene på kontoret?

 

Der kan eventuelt laves en pixi-udgave der lamineres og hænges op hos hver enkelt medarbejder.

 Se eksempel på beredskabskort samt bilag til bedredskabskortet

Det er vigtigt, at alle ansatte er fagligt kompetente til at løfte deres opgaver, så borgerne og andre føler sig professionelt behandlet. Herudover skal der tages stilling til om medarbejderne skal have kurser i konflikthåndtering o. lign.

Enhederne skal tage stilling til, om vold og trusler om vold er et særligt fokusområde hos dem – og kan i den forbindelse gøre brug af følgende hjemmeside:

Arbejdsmiljøweb

Hjemmesiden indeholder aktive links til love, vejledninger, aftaler, informationsmateriale, hjemmesider og faglitteratur.


Et eksempel på et fokusområde kunne være konflikthåndtering.

Konflikthåndtering 

Hvem gør hvad?

Det skal fremgå af handleplanen hvem der har ansvaret for hvad – og hvem tager over, hvis det f.eks. er arbejdsmiljølederen det er gået ud over?

 • Lederen skal?
 • Arbejdsmiljørepræsentant skal?
 • Nærmeste kollega skal?
 • Alle kollegaer skal?

Der skal være åbenhed om emnet og om de situationer der kan opstå. Der skal være mulighed for sparring og der skal være mulighed for evaluering og læring af situationerne. Det er vigtigt at få sat ord på, det må ikke være tabu.

Hvis det skønnes nødvendigt bør der også være mulighed for professionel supervision.

Omsorgsskema

Alle enheder udarbejder ”omsorgsskema” som opbevares hos arbejdsmiljølederen. Det skal fremgå hvem der kan kontaktes i tilfælde af, at en kollega bliver udsat for vold, trusler om vold, ulykke eller uheld på arbejdspladsen. Det er vigtigt at være opmærksom på om vedkommende har børn og dyr, hvis man bor alene.


Her ses et eksempel på et omsorgsskema.

Opfølgning på individ

Det skal ligeledes aftales hvem og hvordan der følger op på den medarbejdere, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold. 

Se Debriefing

Vigtige kontaktoplysninger skal fremgå af handleplanen – og af den laminerede beredskabsplan hvis enheden har sådan en.

Det kan være kontaktoplysninger til politi, psykologisk rådgivning osv.

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) skal sørge for at lave APV - den må ikke være mere end tre år gammel og skal også laves ved behov. APV gemmes i IPL. Hvis APV viser, at der er behov for tilpasning af den handleplan eller den ikke er ordentligt implementeret - følger AMG op på dette. 

Enheden tager stilling til om det er relevant at overveje om medarbejderne kan sidde alene på kontoret/huset og hvordan hjemmebesøg håndteres. Der kan f.eks. overvejes:

 

 • Hvilket rum sætter man sig i?
 • Skal vagten have besked?
 • Bør man bede en kollega vente til man er færdig med samtalen?

Der skal være en stillingtagen til, hvad man kan forvente af sine kollegaer. 
Hvilke forventninger skal vi have til hinanden?

 

 • Skal kollegaer komme hvis de fornemmer uro?
 • Skal kollegaer bryde ind i en samtale, der bliver højlydt?
 • Hvordan forholder man sig i det hele taget som kollega til det der foregår?